274 .2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email