274/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26/30.09.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 274/2020   Θέμα 2ο: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για τον 3ο , 4ο και 6ο τμηματικό προϋπολογισμό της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021» μετά από ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00’μμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9745/30.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτρ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώργ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω της επικείμενης έναρξης διανομής καυσίμων θέρμανσης και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 1. Συντάχθηκε το από 23-12-2019 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:19REQ006092306 2019-12-23) του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου με αποφάσεις των Δ.Σ. ενέκριναν την διενέργεια της προμήθειας και ψήφισαν τις σχετικές πιστώσεις τους.
 3. Συντάχθηκε η αριθ. 25/2019 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020 – 2021» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 436,27(χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 828.860,98€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
 4. Εκδόθηκε η αριθμ. 401/2019 Α.Α.Υ. πολυετούς δαπάνης (ΑΔΑΜ:19REQ006124073 2019-12-31) του Δήμου Σικυωνίων.
 5. Με την αριθμ. 05/2020 (ΑΔΑ:ΩΒΣ5Ω1Θ-ΥΗΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκαν η αριθ. 25/2019 μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 6. Εκδόθηκε η αριθ. 87/2020 Α.Α.Υ. (ΑΔΑ:6ΠΛ9Ω1Θ-ΡΔΥ) του Δήμου Σικυωνίων.
 7. Εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. 537/23-01-2020 αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006200637 2020-01-27.
 8. Η αριθ. 644/27-01-2020 Περίληψη της ανωτέρω Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΙΘ2Ω1Θ-ΥΓΧ), δημοσιεύθηκε στον Ελληνικό Τύπο σε 3 εφημερίδες και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 9. Αναρτήθηκαν τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού και η διακήρυξη στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ο διαγωνισμός πήρε Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:
 10. Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθ. ID: 2020/S 017-035749 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC006199604 2020-01-27.
 11. Με την αριθ. 297/2019 ΑΟΕ (ΑΔΑ:6ΤΧΕΩ1Θ-ΙΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2020 (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).
 12. Στις 03-03-2020 διενεργήθηκε ο διεθνής, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 13. Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού υποβλήθηκε προσφορά μόνο για τους 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης από την εταιρεία «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» ενώ ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
 14. Με την αριθ. 30/2020 (ΑΔΑ:6ΖΖΙΩ1Θ-1Ε7) Απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αποφάσισε:
 • την έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ως προς τους 1ο, 2ο και 5ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης την εταιρεία καυσίμων «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.».
 • Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%), για τους οποίους δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και την ματαίωση της διαδικασίας για τα συγκεκριμένα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 106, παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
 • Την υποβολή του φακέλου της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου ν’ αποφασίσει για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, ως προς τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης συνολικού προϋπολογισμού 959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016.

 • Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010) η οποία θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (αριθ. Δ 80/2020 Απόφασή της), κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2γ)δδ του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.4146/2013 και την περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.4441/2016.

 

Στη συνέχεια εισηγήθηκε:

 1. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων της προμήθειας των καυσίμων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ως προς τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

 1. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010) η οποία θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τη σχετική νομοθεσία και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, σύμφωνα με τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω της επικείμενης έναρξης διανομής καυσίμων θέρμανσης.

 

Β. Την προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων της προμήθειας των καυσίμων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης ως προς τους 3ο, 4ο και 6ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 537/23-01-2020 Διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 130.959,30€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 162.389,53€ (με Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32, παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή ΦΟΡΕΑΣ Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή

ανά λίτρο (€)

Δαπάνη (€)
3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV 09135100-5

ΜΗΚΩΝΗ lt 4.500,00 0,833 3.748,50
Σχολ. Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης

– Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

lt 55.000,00 0,833 45.815,00
Σχολ. Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης – Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ lt 35.000,00 0,833 29.155,00
4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Πετρέλαιο θέρμανσης

CPV 09135100-5

Σχολ. Επιτροπή Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 27.000,00 0,833 22.491,00
Σχολ. Επιτροπή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 25.000,00 0,833 20.825,00
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΦΕΝΕΟΥ lt 9.874,91 0,833 8.225,80
6ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Βενζίνη Αμόλυβδη

CPV 09132100-4

ΜΗΚΩΝΗ lt 200,00 1,271 254,20
Πετρέλαιο κίνησης

CPV 09134220-5

lt 400,00 1,112 444,80
    Σύνολο: 130.959,30
    ΦΠΑ 24%: 31.430,23
    Γενικό Σύνολο: 162.389,53

 

Η προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία γίνεται μετά την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με την αριθ. Δ 80/2020 Απόφασή της.

 

Γ. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και έπειτα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010) η οποία θα επιλέξει και τον προμηθευτή.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email