274/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 274/2019   Θέμα: Έγκριση της 39/2019 & 55/2019 απόφασης ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

19ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 39/2019 & 55/2019 απόφασης

ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τις ανωτέρω αποφάσεις του ΝΠ με τις οποίες προβαίνουν στην 4η & 5η τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, αντίστοιχα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 474/2018 (ΩΖΓΧΩ1Θ-ΜΑΕ) απόφαση ΔΣ « Έγκριση Π/Υ & ΟΠΔ 2019 του ΝΠΔΔ-Η ΜΗΚΩΝΗ»
  • την 33305/20.02.19 (ΨΣΕΦΟΡ1Φ-ΘΑΦ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  • την 39/2019 (ΩΦΨΔΟΚΣ8-ΟΘΡ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΝΠ «4η τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους»
  • την 55/2019 (Ω8ΩΜΟΚΣ8-ΗΕΔ) απόφαση ΝΠ «5η Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των κ.κ. Λέγγα Μ. & Κατσιμπούλα Α.

 

Α.  Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 39/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων                   «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα «4η τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Β.  Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως την 55/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα                         «5η τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email