274/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  274/2019

Περίληψη: Έγκριση προσχώρησης του Δήμου, στους όρους & συμφωνίες της σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β’ ΔΡΑΣΗ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 11548/27-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

 

2. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

3. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)
4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
12. Παναγόπουλος (Πανοράματος 13. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

   
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 14.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 15.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
16. Κοτσίρης Β. (Στενού) 17. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 18.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 19. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
20. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 23. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα Γ’

Προ ημερήσιας Διάταξης

Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος , πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Γ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Έγκριση προσχώρησης του Δήμου, στους όρους & συμφωνίες της σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ» Β’ ΔΡΑΣΗ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης.»,

  και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου,  την από 1-10-2019  εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 01/10/2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πληροφορίες: Α. Χήτα

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα:    Έγκριση προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης  Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ ΔΡΑΣΗ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης.

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 03/2019 (ΑΔΑ:6ΧΣ4Ω1Θ-098) Απόφαση Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής και υποβολής πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β’ ΔΡΑΣΗ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
 2. Την με Α.Π.:3711/29.03.2019 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου από το Χ.Π. «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» με συνημμένο σε αυτή το Τεχνικό Δελτίο Προένταξης Μελετών – Β’ Δράση.
 3. Το με Α.Π.: (0)95807_19/27.09.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο αφενός μας ανακοινώθηκε η έγκριση ένταξης στο Χ.Π. «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.», της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη Αποκατάστασης και Προστασίας Υφιστάμενων  Τεχνικών Έργων και Υποδομών Ρεμάτων Δήμου Σικυωνίων» και αφετέρου μας απεστάλη με επισύναψη η ειδική σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  καθώς και η δήλωση προσχώρησης μας σε αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί:

 1. Έγκρισης της προσχώρησης του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ Δράση.
 2. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης.
 3. Ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί με την εν λόγω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.
 4. Συναίνεσης του Δήμου, ότι το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών, εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π. και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες.
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 3/2019 (ΑΔΑ:6ΧΣ4Ω1Θ-098) Απόφαση Δ.Σ
 • την με αριθ. πρωτ. 3711/29.03.2019 Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου,
 • το με αριθ. πρωτ. (0)95807_19/27.09.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και-
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανώτερου θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της          §7 του   άρθρου  67 του  Ν.3852/2010.

 

Β. Εγκρίνει, την προσχώρηση του Δήμου Σικυωνίων  στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.» Β’ Δράση.

 

Γ.   Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί  τον  Δήμαρχο  Σικυωνίων  κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης προσχώρησης.

 

Δ.   Ο ρ ί ζ ε ι,   το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό,  ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί με την εν λόγω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού.

 

Ε.   Σ υ ν α ί ν ε ι  ο Δήμος Σικυωνίων , ότι το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών, εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ. Π. και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων, στα οποία αφορούν οι επιχορηγούμενες μελέτες.

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  274/2019

Ο Πρόεδρος                    Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 03.10.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email