273 .2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email