273/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

273/2022

  12ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα (53) σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα του Τμ. Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας με τα οποία εισηγείται την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021 (Α’ 62),
  • τα σχετικά υπηρεσία σημειώματα που αναγράφονται στο αποφασιστικό μέρος,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση κίνηση έκτος έδρας οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων, με αυθημερόν επιστροφή, για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Υπηρεσιακά σημειώματα.

α/α υπηρεσιακό

σημείωμα

αρ.

κυκλοφορίας

οδηγός/

ημερομηνία

προορισμός σκοπό

μετακίνησης

1. ΥΣ.818/11-7-22 ΚΗΗ-2913 ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-11/7/22. ΑΘΗΝΑ

(ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ)

μεταφορά συνθετικού τάπητα
2. ΥΣ.828/12-7-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-13/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
3. ΥΣ.830/15-7-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-18/7/22, 19/7/22, 21/7/22, 22/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
4. ΥΣ.832/15-7-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-18/7/22, 19/7/22, 20/7/22, 21/7/22, 22/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
5. ΥΣ.834/15-7-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -18/7/22, 19/7/22, 21/7/22, 22/7/22, 23/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
6. ΥΣ.836/15-7-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -18/7/22, 19/7/22, 21/7/22, 22/7/22, 23/7/22.

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ– 20/7/22

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
7. ΥΣ.838/15-7-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -18/7/22, 19/7/22, 21/7/22, 22/7/22, 23/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
8. ΥΣ.840/15-7-22 ΚΗΥ-2216 ΘΕΟΔΩΡΟΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -18/7/22, 19/7/22, 20/7/22, 21/7/22, 22/7/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
9. ΥΣ.842/15-7-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -18/7/22, 19/7/22, 20/7/22, 21/7/22, 22/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
10. ΥΣ.844/19-7-22 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-20/7/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-ΒΕΝΖ

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

επιστροφή οχήματος

 

 

11. ΥΣ.846/21-7-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -25/7/22, 26/7/22, 28/7/22, 29/7/22, 30/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
12. ΥΣ.848/21-7-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -25/7/22, 26/7/22, 28/7/22, 29/7/22, 30/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
13. ΥΣ.850/21-7-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -25/7/22, 26/7/22, 28/7/22, 29/7/22, 30/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
14. ΥΣ.852/21-7-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -25/7/22, 26/7/22, 27/7/22, 28/7/22, 29/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
15. ΥΣ.854/21-7-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -25/7/22, 26/7/22, 27/7/22, 28/7/22, 29/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
16. ΥΣ.856/21-7-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -26/7/22, 28/7/22, 29/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
17. ΥΣ.858/21-7-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -25/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
18. ΥΣ.860/21-7-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 25/7/22, 26/7/22, 29/7/22, 30/7/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

19. ΥΣ.862/21-7-22 ΚΗΙ-5519 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -26/7/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

(συνεργείο)

 

έλεγχο ταχογράφου

 

 

20. ΥΣ.864/26-7-22 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-27/7/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-ΒΕΝΖ

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

επιστροφή οχήματος

 

 

21. ΥΣ.866/28-7-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -29/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
22. ΥΣ.868/29-7-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -1/8/22, 2/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
23. ΥΣ.870/29-7-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -1/8/22, 2/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
24. ΥΣ.872/29-7-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -1/8/22, 2/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
25. ΥΣ.874/29-7-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -1/8/22, 2/8/22, 3/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
26. ΥΣ.876/29-7-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -1/8/22, 2/8/22, 3/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
27. ΥΣ.878/29-7-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -1/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
28. 10810/14-7-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -15/7/22. Σ.Μ.Α.

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

μεταφορά απορριμμάτων
29. 11297/22-7-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -25/7/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
30. 11595/28-7-22 ΚΗΗ-2925 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ-28/7/22. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MERCEDES-ΒΕΝΖ

HatKar Service AE

80ο χλμ. Νέας ΕΟ

Αθηνών-Πατρών

επιστροφή οχήματος

 

 

31. ΥΣ.880/01-8-22 ΚΗY2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -2/8/22, 4/8/22, 5/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
32. ΥΣ.882/02-8-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ– 3/8/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E. μεταφορά ανακυκλώσιμων

υλικών

33. ΥΣ.884/02-8-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -3/8/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
34. ΥΣ.886/05-8-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -8/8/22, 10/8/22, 11/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
35. ΥΣ.888/05-8-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -9/8/22, 12/8/22 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
36. ΥΣ.890/05-8-22 ΚΗΗ-2936 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -8/8/22, 9/8/22, 10/8/22, 11/8/22, 12/8/22, 13/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
37. ΥΣ.894/05-8-22 ΚΗΗ-5482 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -6/8/22, 8/8/22, 9/8/22, 11/8/22, 12/8/22, 13/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
38. ΥΣ.896/05-8-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -8/8/22, 9/8/22,10/8/22, 11/8/22, 12/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
39. ΥΣ.898/05-8-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -8/8/22, 9/8/22,10/8/22, 11/8/22, 12/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
40. ΥΣ.900/05-8-22 ΚΗΥ-2216 ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -9/8/22,10/8/22, 11/8/22, 12/8/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
41. ΥΣ.902/05-8-22 ΚΗΗ-5460 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -8/8/22, 9/8/22, 10/8/22, 11/8/22, 12/8/22, 13/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
42. ΥΣ.904/05-8-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -8/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
43. ΥΣ.906/11-8-22 ΚΗH2925 ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -11/8/22. ΑΡΓΟΣ

 

μεταφορά σωλήνων άρδευσης
44. ΥΣ.908/12-8-22 ΚΗΙ-5504 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
45. ΥΣ.910/12-8-22 ΚΗΗ-5489 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
46. ΥΣ.922/12-8-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -16/8/22, 19/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
47. ΥΣ.920/12-8-22 ΚΗΥ-2216 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22. ΜΠΟΛΑΤΙ ECORAP A.E.

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων ανακύκλωσης
48. ΥΣ.918/12-8-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -13/8/22, 17/8/22, 18/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
49. ΥΣ.916/12-8-22 ΚΗΗ-2936 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22, 20/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
50. ΥΣ.914/12-8-22 ΚΗΗ-5460 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22, 20/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
51. ΥΣ.912/12-8-22 ΚΗΗ-2936 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ -16/8/22, 17/8/22, 18/8/22, 19/8/22, 20/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
52. ΥΣ.924/16-8-22 ΚΗΗ-2917 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -16/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων
53. ΥΣ.926/16-8-22 ΚΗΥ-2211 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -17/8/22. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

(ΧΥΤΑ)

μεταφορά απορριμμάτων

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email