273/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26/30.09.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 273/2020   Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00’μμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9745/30.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Σώκος Δημήτρ.
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1. Ρουμπέκας Γεώργ. 2. Λέγγας Μάρκος    

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24.09.2020 σχετικό πρακτικό που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 24/09/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5340/29.06.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006937853 2020-06-29

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5340/29.06.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 154/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 195/23.07.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) περί έγκρισης πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

(6) Η υπ’ αριθμ. 219/21.08.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

(7) Το υπ’ αριθμ. 8813/10.09.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο  2ος

προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

(8) Οι υπ’ αριθμ. 9105/16.09.2020 & 9250/21.09.2020 αιτήσεις του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Κούστας Σταύρος, Στούκας Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σαρχάνης, Θεοφανία Κοσυφάκη. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 4668/04.05.2020 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

10427/10.09.2020 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 117832/04.05.2020 (ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

258725/10.09.2020 (ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68628282/26.05.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

69149413/25.08.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 579954/08.07.2020

«Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 126950/30-06-2020 (ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

237263/20-08-2020 (ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

2593/21-02-2020(ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ)

209212/03-08-2020(ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ)

ΕΦΚΑ – (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ)
ΝΑΙ
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392597/02-06-2020 Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)
392722/02-06-2020
392818/02-06-2020
392313/02-06-2020
392371/02-06-2020
392784/02-06-2020

392640/02-06-2020

Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3252/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3253/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3254/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3255/07.07.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΟΧΙ 1131571.1654574/15-07-2020 και

1172842.1717789/11-09-2020

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ    
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 11672/33187/29-05-2020

ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τ.Ε.Ε.
11672/128210/29-05-2020

ΚΩΝ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΟΧΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.09.2020

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  14.09.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων & Βεβαιώσεις  Ανεκτέλεστου Υπολοίπου ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ15/447/02.03.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020, ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφο καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1124372.1643855/29-05-2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΟΧΙ   Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΟΧΙ   ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης  ,  η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι αληθή και
 • από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αριθ. 5340/29.06.2020 διακήρυξης του έργου:

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, εισηγείται – γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ », που εδρεύει στην ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών  & Ανθέων-Βέλο Κορινθίας, ΤΚ 20002, με Α.Φ.Μ. 999170911 ∆.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και τηλ: 27420 25884, fax: 27420 25886 με μέση έκπτωση 37,46%.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κούστας Σταύρος

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Στούκας Νικόλαος 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

3. Θεοφανία Κοσυφάκη

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

   

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την ΔΥΟ/5589/22.11.2019 (6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού», προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
 • Την 328/2019 (Ω2ΡΚΩ1Θ-Μ78) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • Την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί εγγραφής της σχετικής πίστωσης.
 • Την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την ανωτέρω 253/2019 απόφαση ΟΕ.
 • Την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • την 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                         (CPV: 45221111-3) προϋπολογισμού (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 740.000,00€.
 • Την 73/2020 (ΩΦΓΨΩ1Θ-ΞΑΤ) απόφαση ΟΕ περί της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου
 • Την 82/2020 (ΨΠ3ΓΩ1Θ-Σ3Κ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 73/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Την 69273/2020 (ΨΒΑΥΟΡ1Φ-9ΣΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Τον Κ.Α. 64.7326.005 των εξόδων με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», ποσού 1.740.000.00€.  προερχόμενο από:
 • ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 000,00€
 • ΣΑΤΑ 2011  –                                                769,49€
 • ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –      154,81€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 131,38€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 642,50€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –   319,17€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –     849,26€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –   133,39€
 • το 20REQ006917044 2020-06-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 269/5210/24.06.2020 (ΨΞΑΗΩ1Θ-ΚΞΣ)(20REQ006917839 2020-06-24) ΑΑΥ.
 • την 154/2020 (Ω0ΡΑΩ1Θ-66Η) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 5340/29.06.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006937853 2020-06-29,
 • την 5341/29.06.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC00006938080 2020-06-29,
 • την 5342/29.06.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩ1Θ-ΘΧ0,
 • τo 1ο/22.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 195/2020 (Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του ως άνω πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 37,83 %.
 • την 7092/07.08.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 7465/17.08.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το ανωτέρω 2ο/20.08.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • την 219/2020 (ΩΣΩ0Ω1Θ-2ΗΝ) απόφαση ΟΕ με την με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και κηρύχτηκε νέος προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,46%.
 • την 8813/10.09.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • τον 9105/16.09.20 & 9250/21.09.20 φάκελο προσκομισθέντων δικ/κών του νέου προσωρινού αναδόχου,
 • την 259/2020 (9ΠΝΙΩ1Θ-ΓΤΑ) απόφαση ΟΕ,
 • Το 3ο/24.09.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότηση, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

 

Β. Εγκρίνει το 3ο/24.09.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                          της αρ. 9/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 1.740.000,00€ (CPV: 45221111-3)

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα  «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,46%.

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 30.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email