273/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 37ο/14-09-2018

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2018

 

Περίληψη: Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου του Μπάρτζη Σωτηρίου & Μπάρτζη Βασιλικής και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9507/10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
2.     Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
3.     Μυττάς Ιωάννης    
4.     Ζάρκος Δημήτριος    
5.     Σπανός Κων/νος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

 

ΘΕΜΑ Γ’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης απόκτησης του δωρούμενου ακινήτου, το θέμα: «Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου του Μπάρτζη Σωτηρίου & Μπάρτζη Βασιλικής και ορισμός Συμβολαιογράφου για την σύνταξη απαιτούμενης συμβολαιογραφικής πράξης» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:

 1. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1506/13.02.2018 αίτηση του Μπάρτζη Σωτηρίου,
 2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1590/14.02.2018 αίτηση της Μπάρτζη Βασιλικής,
 3. τον υπ’ αριθμ. 23794/2003 τίτλο ιδιοκτησία,
 4. με το συνημμένο σε αυτή τοπογραφικό διάγραμμα εκ των οποίων προκύπτει ότι ο προαναφερθείς τυγχάνει εξ’ αδιαιρέτου κυριότητας με την κόρη του Βασιλική Μπαρτζή του Σωτηρίου, νομέας και κάτοχος αγροτεμαχίου με στοιχεία (1,2,3,4,1) επιφάνειας 33,53 m2 ευρισκομένου στη θέση «Ζωρζί» της κτηματικής περιφερείας Κρυονερίου, εκτός των ορίων οικισμού Κρυονερίου, του Δ.Δ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων.

5.την υπ’ αριθμ. 2/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου αναφορικά με την αποδοχή παραχώρησης τμήματος 16 τ.μ. συνιδιοκτησίας του Μπάρτζη Σωτηρίου & Μπάρτζη Βασιλικής ,

 

Εκ του προαναφερθέντος αγροτεμαχίου δηλώνουν με την αίτησή του την πρόθεσή τους να δωρίσουν προς το Δήμο Σικυωνίων, τμήμα εμβαδού δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων (16 m2), για ανόρυξη γεώτρησης που θα καλύπτει τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου καθώς και το δικαίωμα των δωρητών να αρδεύουν το υπόλοιπο κτήμα τους, το οποίο ορίζεται από τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία 1, 2, 3, 4, 1 όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν τον Οκτώβριο του 2018. Οι συντεταγμένες των σημείων φαίνονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1506/13.02.2018 αίτηση του Μπάρτζη Σωτηρίου,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1590/14.02.2018 αίτηση της Μπάρτζη Βασιλικής,
 • τον υπ’ αριθμ. 23794/2003 τίτλο ιδιοκτησία,
 • το τοπογραφικό διάγραμμα,
 • την υπ’ αριθμ. 2/2018 Απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου,
 • τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον και επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης απόκτησης του δωρούμενου ακινήτου .

 

 1. B. Αποδέχεται τη δωρεά του Μπαρτζή Σωτηρίου & Μπάρτζη Βασιλικής και συγκεκριμένα αποδέχεται τη δωρεά έκτασης εμβαδού δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων (16 τ.μ.) συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, ευρισκομένου στη θέση «Ζωρζί» της κτηματικής περιφερείας Κρυονερίου, εκτός των ορίων οικισμού ΤΚ Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων, για ανόρυξη γεώτρησης που θα καλύπτει τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Μουλκίου καθώς και το δικαίωμα των δωρητών να αρδεύουν το υπόλοιπο κτήμα τους, το οποίο ορίζεται από τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία 1, 2, 3, 4, 1 όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, συνταχθέν τον Οκτώβριο του 2018 από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Σπ. Κελλάρη.

Οι συντεταγμένες των σημείων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΗΜΕΙΟ X (m) Y (m)
1 384321.53 4203926.67
2 384317.47 4203934.05
3 384321.84 4203936.47
4 384324.25 4203932.09

 

Γ. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τους δωρητές Μπαρτζή Σωτήριο & Μπάρτζη Βασιλική για τη δωρεά τους και εύχεται την ενέργειά τους αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

 

Δ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφου του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κα Φίλη Μαρίνα, να προβεί στη σύνταξη του απαιτούμενου συμβολαίου δωρεάς εν ζωή.

 

Ε. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

ΣΤ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων, κο Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Δωρεάς Εν Ζωή καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 273/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.       Κελλάρης Βασίλειος

2.       Μυττάς Ιωάννης

3.       Ζάρκος Δημήτριος

4.       Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14-09-2018

Print Friendly, PDF & Email