273/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 20ης/17.07.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 273/2017

Περίληψη : Αποδοχή της αρ. 8189/13.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11468/17.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20.Μαυραγάνη Κυριακή  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
25.Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή της αρ. 8189/13.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 13/07/2017 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Π.: οικ.5083/28.04.2016 Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλησης : 14.6.33.33.1-3- Α/Α Ο.Π.Σ.:1474 – ΑΔΑ:7Τ764653Ο7-ΩΑ8) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 2. Την υπ’ αριθμ. 238/2016 (ΑΔΑ:77ΑΒΩ1Θ-ΜΣΨ) Απόφαση Δ.Σ. περί Υποβολής Πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» συνολικού Προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
 3. Την με Α.Π.: 11043/21.07.2016 (Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.: 8831/22.07.2016) Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου και την με Α.Π.: 15091/18.10.2016 (Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.: 12382/19.10.2016) Αποστολή Συμπληρωματικών Στοιχείων για την εξέταση αυτής.
 4. Τον με Α.Π.: οικ.4422/21.03.2017 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
 5. Την υπ’ αριθμ. 105/2017 (ΑΔΑ:68Μ4Ω1Θ-Α3Φ) Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής οριστικού πίνακα κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την ένταξη της εν θεμάτι πράξης στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 6. Την με Α.Π.: οικ.8189/13.07.2017 (ΑΔΑ:ΩΒΑΥ465ΧΙ8-Φ24) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

 1. Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: οικ. οικ.8189/13.07.2017 Απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001387, συνολικού προϋπολογισμού 1.998.999,99 €, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 2. Αποδέχεται την χρηματοδότηση της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» συνολικού προϋπολογισμού 1.998.999,99 €. Το εν λόγω ποσό προτείνεται για εγγραφή στο Π.Δ.Ε. και δη στον κωδικό ΣΑ Ε2751 – Κωδ. Εναρίθμου 2017ΣΕ27510089. Σε επικείμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει η σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 προκειμένου να εγγραφεί η προαναφερθείσα πίστωση.  
 3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υλοποίηση της Πράξης.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 13/07/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) κ. Παναγιώτη Φαρμάκη

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Αποδέχεται την με αριθ. πρωτ. 8189/13.07.2017 (ΑΔΑ:ΩΒΑΥ465ΧΙ8-Φ24) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Α’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001387, συνολικού προϋπολογισμού 1.998.999,99€, στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το εν λόγω ποσό προτείνεται για την εγγραφή του, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και δη στον κωδικό ΣΑ Ε2751 – Κωδ. Εναρίθμου 2017ΣΕ27510089.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του, θα προβεί στην απαιτούμενη τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, για την εγγραφεί της προαναφερθείσας πίστωσης.  

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, υλοποίησης της Πράξης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 273/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email