273/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16ης/13.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 273/2016

Περίληψη : Αναγκαιότητα φύλαξης Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 10219/08.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα ΗΔ
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Προσήλθε στο 1ο θέμα ΗΔ 12 Χρυσικός Παύλος     Αποχώρησε μετά το 12ο θέμα ΗΔ
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       13 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ
5 Ζάρκος Δημήτριος         14 Λαλιώτης Γεώργιος    
6 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα ΗΔ 15 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       16 Νανόπουλος Βασίλειος    
8 Μυττάς Ιωάννης          
9 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ       
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 4 Μπούρης Ευάγγελος   7 Γεώργας Χρήστος 10 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2 Αλεξόπουλος Βασίλειος           5 Καρακούσης Ευάγγελος   8 Κελλάρης Βασίλειος 11 Μπακόλιας Παναγιώτης
3 Κελλάρη Ιωάννα 6 Φιακάς Παναγιώτης 9 Πανάγου Αθανάσιος      
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΘΕΜΑ 5o

   Στο 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Αναγκαιότητα φύλαξης Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου , εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ.4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: «Φύλαξη Δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου» προϋπολογισμού 1.091,20 € .

Β. Την αριθ. 45/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 12 / 27-06-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   45 / 2016

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγκαιότητα φύλαξης δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου.-

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 9435 / 27-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                  

2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            

3. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

4. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

5. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα φύλαξης δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. ΟΜΟΦΩΝΑ: θεωρεί τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Ο σύμβουλος κος ΤΣΗΡΟΣ Γεώργιος έδωσε λευκή ψήφο): Προτείνει τη φύλαξη δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, με την προϋπόθεση να διευρυνθεί σε όλη τη Δημοτική Κοινότητα.

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ. 45/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Αναγκαιότητα φύλαξης των Κοινοχρήστων Χώρων & των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

Δήμου .

     2. Η παροχή υπηρεσιών της παραπάνω εργασίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 «περί  

     εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ. Α» του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010. Η διαδικασία ανάδειξης  

     αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο .

 

     3. Η δαπάνη ποσού 1.091,20 € θα βαρύνει την πίστωση (η οποία ψηφίστηκε με την αριθ. 160/2016 απόφαση  

     Οικονομικής Επιτροπής) του Κ.Α. 02.10.6278.001 με τίτλο: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων και χώρων Δ. Ε.  

      Σικυωνίων» και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, με   συνολικό ποσό  3.000,00 € .

     (Π.Α.Υ. 296/2016).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 273/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

273/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16ης/13.07.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 273/2016

Περίληψη : Αναγκαιότητα φύλαξης Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων .  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιουλίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 10219/08.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη , δηλαδή:  
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα ΗΔ
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             11 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Προσήλθε στο 1ο θέμα ΗΔ 12 Χρυσικός Παύλος     Αποχώρησε μετά το 12ο θέμα ΗΔ
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων                       13 Σπανός Κωνσταντίνος                 Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ
5 Ζάρκος Δημήτριος         14 Λαλιώτης Γεώργιος    
6 Δομετίου Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 17ο θέμα ΗΔ 15 Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
7 Τσιάνος Ιωάννης       16 Νανόπουλος Βασίλειος    
8 Μυττάς Ιωάννης          
9 Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα ΗΔ       
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Θελερίτης Γεώργιος 4 Μπούρης Ευάγγελος   7 Γεώργας Χρήστος 10 Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2 Αλεξόπουλος Βασίλειος           5 Καρακούσης Ευάγγελος   8 Κελλάρης Βασίλειος 11 Μπακόλιας Παναγιώτης
3 Κελλάρη Ιωάννα 6 Φιακάς Παναγιώτης 9 Πανάγου Αθανάσιος      
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   Σκούπας Α. (Μποζικών) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Ρήγας Ι. (Βελίνας)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)

ΘΕΜΑ 5o

   Στο 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Αναγκαιότητα φύλαξης Κοινοχρήστων Χώρων & Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου , εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ.4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο: «Φύλαξη Δημοτικών εγκαταστάσεων και χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου» προϋπολογισμού 1.091,20 € .

Β. Την αριθ. 45/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων η οποία έχει ως εξής :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το πρακτικό της αριθμ. 12 / 27-06-2016 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων.

     Αριθ. Απόφασης :   45 / 2016

 

     ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναγκαιότητα φύλαξης δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου.-

 

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, συνήλθε υπό την προεδρία του κου ΦΑΡΜΑΚΗ Παναγιώτη σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 9435 / 27-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010.

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισμένος για την τήρηση των πρακτικών υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Καλπαξής Ηλίας.

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών παραβρέθηκαν 5 δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πρόεδρος)                                  

2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            

3. ΘΑΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

4. ΚΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

5. ΤΣΗΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

     Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα φύλαξης δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου», ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε προφορικά τους Συμβούλους, και τους κάλεσε να αποφασίσουν σχετικά.

     Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την ισχύουσα Νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. ΟΜΟΦΩΝΑ: θεωρεί τη συνεδρίαση ως έκτακτη και κατεπείγουσα.

2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Ο σύμβουλος κος ΤΣΗΡΟΣ Γεώργιος έδωσε λευκή ψήφο): Προτείνει τη φύλαξη δια περιπολιών (SECURITY), των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δήμου στο κέντρο της πόλης του Κιάτου, με την προϋπόθεση να διευρυνθεί σε όλη τη Δημοτική Κοινότητα.

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα Μέλη

( Ακολουθούν υπογραφές )

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
  • την αριθ. 45/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων
  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Νανόπουλου Βασιλείου

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την Αναγκαιότητα φύλαξης των Κοινοχρήστων Χώρων & των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την αριθ. 4/2016 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

Δήμου .

     2. Η παροχή υπηρεσιών της παραπάνω εργασίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 «περί  

     εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ. Α» του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010. Η διαδικασία ανάδειξης  

     αναδόχου θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο .

 

     3. Η δαπάνη ποσού 1.091,20 € θα βαρύνει την πίστωση (η οποία ψηφίστηκε με την αριθ. 160/2016 απόφαση  

     Οικονομικής Επιτροπής) του Κ.Α. 02.10.6278.001 με τίτλο: «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων και χώρων Δ. Ε.  

      Σικυωνίων» και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, με   συνολικό ποσό  3.000,00 € .

     (Π.Α.Υ. 296/2016).

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 273/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Ιουλίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email