272/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

272/2022

  11ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (3.858,71€) αγοράς φακέλων

με προπληρωμένο τέλος για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 05/07/2022 εισήγηση της υπολόγου που ακολουθεί:

Με την αρίθμ. 188/01-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2022 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.00.6221.002 το υπ’ αρίθμ. 207 (Σειρά A΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 3.858,71€ για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Γεωργία Μιχαλοπούλου και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-08-2022.

 

Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε όλο το ποσό των 3.858,71 € σύμφωνα με τα αρίθμ. α) 081611021200000206/09-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 109,96€ β) 08161301600000897/09-06-2022 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ποσού 3.395,97€ και γ) 08161301900000045/09-06-2022 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 352,78 € της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ.

 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.-

Κιάτο 5 Ιουλίου 2022

Η Υπόλογος

Μιχαλοπούλου Γεωργία

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • την 188/2022 (6Δ2ΠΩ1Θ-Γ57) απόφαση ΟΕ «έκδοση εντάλματος προπληρωμής»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από της υπολόγου διαχειρίστριας Μιχαλοπούλου Γεωργίας του με αριθμό 207/2022 (Σειρά Α΄) Χρηματικού Εντάλματος ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 3.858,71€ και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.00.6221.002 που εκδόθηκε επ΄ ονόματί της, για α) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου και β) αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος (courier), για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, και αναλυτικά,

 

α) 081611021200000206/09-06-2022 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 109,96€
β) 08161301600000897/09-06-2022 Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 3.395,97€
γ) 08161301900000045/09-06-2022 Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 352,78 €

 

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email