272/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 272/2020   Θέμα 20ο: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης, κατόπιν το αρ. πρωτ. 6568/31.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 6568/31.07.2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

ΣΧΕΤ.: Το από 15-7-20 έγγραφο, το με αριθ. πρωτ. 6055/20-7-20 και το με αριθ. πρωτ. 6568/28-7-20 έγγραφο.

Κατόπιν του από 15/7/2020 εγγράφου του Προέδρου της Κ. Μουλκίου, που αφορούσε ενημέρωση της υπηρεσίας μας για ακαθάριστο οικόπεδο, αποστείλαμε το με αριθ. πρωτ. 6055/20-7-2020 έγγραφό μας στον κ. Δουδούμη Χρήστο με το οποίο τον καλούσαμε να καθαρίσει το οικόπεδό του από την εύφλεκτη βλάστηση. Ο κ. Δουδούμης μας απάντησε με το με αριθ. πρωτ. 6568/28-7-2020 έγγραφό του εκφράζοντάς μας τις αντιρρήσεις του. Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρονται στοιχεία που αφορούν το καθεστώς ιδιοκτησίας του οικοπέδου και εξάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για αστική διαφορά ανάμεσα στον κ. Δουδούμη και τους ιδιοκτήτες γειτονικού οικοπέδου και ότι έχει κατατεθεί και σχετική αγωγή.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου και τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν πάντοτε τα ακίνητά τους καθαρά από την εύφλεκτη βλάστηση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα πρέπει ο Δήμος να φροντίσει για τον καθαρισμό τους και να καταλογίσει στους ιδιοκτήτες τα έξοδα και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, υπάρχει αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας μέρους του οικοπέδου και η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στις εργασίες καθαρισμού του γιατί θα πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση με αποδεικτικό των ιδιοκτητών όλων των χώρων που θα πρέπει να καθαριστούν. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί το άρθρο 17 του Συντάγματος που αφορά την προστασία της ιδιοκτησίας και έρχεται σε αντίθεση με το αρ. 94 του Ν.3852/2010

 

Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να οριστεί δικηγόρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης.

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής,
  • την 355/9541/25.09.2020 (6ΛΞΛΩ1Θ-ΨΨΧ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την δικηγόρο  Λιακοπούλου Αγγελική, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, περί των ενεργειών που οφείλει να προβεί ο Δήμος μας, κατόπιν του  αριθ. πρωτ. 6568/31.07.2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Β. Για τις ανάγκες σύνταξης της προαναφερθείσας γνωμοδότησης κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν (5) ώρες εργασίας, με την δαπάνη να ανέρχεται σε 496,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών έτους 2020».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 272/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email