272/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 272/2018

Περίληψη : Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού-Κορινθίας “Ο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” εκδήλωσης “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ” που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ Μεσινού το Σάββατο 28/07/2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού-Κορινθίας “Ο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ” εκδήλωσης “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ” που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ Μεσινού το Σάββατο 28/07/2018, υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 05/07/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ

Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας {Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ} εκδήλωσης «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Μεσινού το Σάββατο 28-07-2018.

*************************************

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της μέριμνας για την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών τους, έχουν την ευχέρεια, κατόπιν απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό τους, να διαθέτουν πιστώσεις για τη συμμετοχή τους σε τοπικές εορτές, καθώς και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή τους σε ανάλογες εκδηλώσεις, που οργανώνουν άλλοι φορείς, οι οποίες αφενός μεν σχετίζονται με την εδαφική τους περιφέρεια, αφετέρου δε συμβάλλουν στην προώθηση των ανωτέρω ενδιαφερόντων και συμφερόντων των δημοτών τους.

Σύμφωνα με γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου, που απορρέει από τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και συνάγεται τόσο από τις προϊσχύσασες διατάξεις αυτού, όσο και από αυτές που τώρα ισχύουν (άρθρο 27 και 38 Ν. ΣΙΒ/1852, άρθρα 1, 26, 28 παρ.3 του Ν.Δ. 321/1969, άρθρα 3, 13 και 40 του Ν.Δ. 496/1974, άρθρο 1 παρ. 2α του Π.Δ. 465/1975, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 1265/1972, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 968/1979 και Ν. 4270/2014) για τη διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., πέραν της υπάρξεως πιστώσεως στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους, απαιτείται επιπλέον να προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν προβλέπεται από ρητή διάταξη νόμου, πρέπει να προκύπτει από τα δικαιολογητικά της συγκεκριμένης δαπάνης ότι αυτή ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα της υπηρεσίας που την πραγματοποιεί ή ότι συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. 

Στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 10.000,00€ , η οποία έχει διατεθεί μέχρι σήμερα ως εξής:

1) Συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση «Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2017», με το ποσό 2.387,00€ (Α.Δ.Σ.: 144/2018 & Π.Α.Υ. 243/2018)

2) Συνδιοργάνωση του Δήμου μας με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και το ΝΠΔΔ {Η ΜΗΚΩΝΗ} στο 3ος έτος αγώνα δρόμου αντοχής στη Λίμνη Στυμφαλίας «STYMPHALIALAKERAN 2018», με το ποσό 1.345,40€ (Α.Δ.Σ.: 172/2018 & Π.Α.Υ. 248/2018) και

3) Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διεξαγωγή αγώνων Τριάθλου στη Λίμνη Δόξα, με το ποσό 2.100,00 € (Α.Δ.Σ.: 262/2018 & Π.Α.Υ. 275/2018) .-

Με επιστολή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας {Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ} μας ενημερώνει για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Μεσινού το Σάββατο 28-07-2018 ο προϋπολογισμός του οποίου θα ανέλθει στο ποσό των 4.100,00€ σύμφωνα με την από 2-7-2018 αίτησή του.

Προκειμένου να υλοποιηθεί από το Δήμο μας η συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας {Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ} της εκδήλωσης «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Τ.Κ. Μεσινού το Σάββατο 28-07-2018, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης από την οποία θα προβλέπεται:      

1. Το ύψος της δαπάνης που θα καλυφθεί από το Δήμο μας, γνωρίζοντάς σας ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 και στον Κωδικό Αριθμό 02.00.6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» όπως προαναφέραμε, υπάρχει υπολειπόμενη διαθέσιμη πίστωση ποσού 4.167,60 €.

2. Η δαπάνη η οποία θα καλυφθεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, και θα αφορά κάλυψη ενός μέρους των εξόδων τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της εκδήλωσης και ειδικότερα την ενοικίαση 800 καρεκλών και 200 τραπεζιών.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι να συμμετέχουμε με το ποσό των 620,00 €.

3. Η ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 280 / 2018

Κιάτο   5 Ιουλίου   2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος      

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                                        Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                                                             Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • το από 05/07/2018 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 280/2018 ΠΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

1.Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού-Κορινθίας “Ο ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, της εκδήλωσης “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ” που θα πραγματοποιηθεί στην ΤΚ Μεσινού το Σάββατο 28/07/2018.

3. Εγκρίνει το τεκμηριωμένο αίτημα δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, ποσού 620,00€, το οποίο είναι απαραίτητο για την υλοποίηση της εκδήλωσης και ειδικότερα την ενοικίαση 800 καρεκλών και 200 τραπεζιών, που δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, που θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 σε βάρος του ΚΑ 02.00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» και την διαθέσιμη πίστωση των 4.167,60€.

4. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι   & Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 620,00 € σε βάρος του ΚΑ 02.00.6441 με τίτλο : «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 και την 280/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που έχει εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και την βεβαίωση της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία ακολουθεί:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ύψους εξακοσίων είκοσι ευρώ (620,00€), είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της πίστωσης του ΚΑΕ 02.00.6441 του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης.
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016. 

Καταχωρήθηκε με ΑΑ 280/2018 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ βεβ.:285

Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών
(Τ.Υ.)
Βοϊδήλας Δημοσθένης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 272/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email