272/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 19ης/11.07.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 272/2017

Περίληψη : Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 11069/11.07.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός Παύλος     14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Καρακούσης Ευάγγελος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Σπανός Κωνσταντίνος 19.Ζάρκος Δημήτριος 20.Μαυραγάνη Κυριακή  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 23. Μπακόλιας Παναγιώτης 24. Γεώργας Χρήστος  
25.Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 13. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 14. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 3ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. Σικυωνίων», υπενθύμησε στο σώμα το κατεπείγον της συνεδρίασης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 11/07/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Aφού λάβαμε υπόψη :

 1. Τις διατάξεις τουάρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) με το οποίο ορίζεται ότι: Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
 2. Την υπ’ αριθμ. 542/2016 Απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης Προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 3. Την υπ’ αριθμ. 32/2017 μελέτη προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.ΣIKΥΩΝΙΩΝ» που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 4. Τον Κ.Α. 02-25.7135.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 74.400.00 €.
 5. Tην υπ’ αριθμ. 936/2015 απόφαση του VI Τμήματς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. 6.Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.ΣIKΥΩΝΙΩΝ», για την οποία έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση 74.400.00 € στον Κ.Α. 02.25.7135.005 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. Η προμήθεια θα διενεργηθεί από το δήμο, εφόσον πρωτίστως ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με την οποία θα εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές και οι όροι του διαγωνισμού.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τη από 11/07/2017 εισήγηση της Τ.Υ. (17REQ001681202 2017-07-12 πρωτογενές αίτημα),
 • την αρ. 32/2017 μελέτη προμήθειας,
 • την αρ. 271/2017 απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την εγγραφή πίστωσης ποσού 74.400,00€ στον Κ.Α. 02.25.7135.005 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. Σικυωνίων», προερχόμενη από :

   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 με το ποσό των 49.475,04€

   Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 8.648,97€

   ΣΑΤΑ 2009 με το ποσό των 16.275,99€, .-

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Διαπιστώνει την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. Σικυωνίων».

3. Εγκρίνει την αρ. 32/2017 σχετική μελέτη, ως έχει συνταχθεί αρμοδίως, προϋπολογισμού 74.400,00€.

4. Προσδιορίζει ως διαδικασία ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας, τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).

Η παρούσα κοινοποιείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, προκειμένου να εγκριθούν οι Τεχνικές Περιγραφές, να καθοριστούν οι όροι του διαγωνισμού και η ψήφιση της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 272/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email