271.2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email