271/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30ης/28.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 271/2021   6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12276/24.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1.            -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24.09.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 303/2020 απόφαση ΔΣ (6ΕΞ2Ω1Θ-503) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2021»
  • την 313/2020 απόφαση ΔΣ (6Χ76Ω1Θ-ΓΥ6) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2021»
  • την 13962/10.2.21(62ΣΠΟΡ1Φ-ΘΙΣ) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
  • το από 24/09/2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται το ποσό 71.900,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων από το Λογαριασμό του Υπουργείου με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των  ΟΤΑ κ.λ.π.» για την ενίσχυση της ρευστότητας λόγω μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 61397/17-08-2021 (69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΧΞ) απόφαση του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών.

 

 

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2021, ως κάτωθι:

 

προϋπολογισμός Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.  06.00.1211.009  «Έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (61397/17-08-2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19» ποσό 71.900,00€  δημιουργώντας νέα  πίστωση και το μεταφέρει μέσω Αποθεματικό στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα:

 

  Στον ΚΑ 02.20.6041 των εξόδων «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσό 55.500,00€ ……

προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (61397/17.08.2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 223.000,00€ ….. προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 150.000,00€ από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (79903/20.12.2020) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (22848/26.02.2021) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 54.000,00€ ……. διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 278.500,00€ ……. προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 150.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 19.000,00€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 54.000,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 55.500,00€.

 

    Στον ΚΑ 02.20.6054.001 των εξόδων «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ)», ποσό  16.400,00€  προερχόμενο από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (61397/17.08.2021) προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19,  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 64.326,86€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 45.000,00€ από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (79903/20.12.2020) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (22848/26.02.2021) προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 14.800,00€ διαμορφώνοντας αυτή τελικά στο ποσό των 80.726,86€ προερχόμενο από ανταποδοτικά έσοδα με το ποσό των 45.000,00€ και από  έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη: α) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 4.526,86€  β) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 14.800,00€ και γ) έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 με το ποσό των 16.400,00€.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email