271/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 271/2020   Θέμα 19ο: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη καταστατικού σύστασης της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης Τουριστικού προϊόντος Δήμου Σικυωνίων»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 135/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ελέγχθηκε με την 137504,135441/27.08.2020 απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δυνάμει της οποίας ενέκρινε τη σύσταση Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης Τουριστικού προϊόντος Δήμου Σικυωνίων».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 135/2020 (ΩΚΚ7Ω1Θ-9ΟΨ) σε ορθή επανάληψη απόφαση ΔΣ,
  • την 137504,135441/27.08.2020 (Ω808ΟΡ1Φ-2ΡΖ) απόφαση του συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Διοίκησης,
  • την 357/9544/25.09.2020 (ΨΨΜΣΩ1Θ-ΧΡΥ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο Γιαμπουράνη Χριστίνα, προκειμένου να συντάξει το καταστατικό  σύστασης της Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας «Αξιοποίησης Ακινήτων και Προώθησης Τουριστικού προϊόντος Δήμου Σικυωνίων».

 

Β. Για τις ανάγκες της προαναφερθείσας σύνταξης, η δαπάνη ανέρχεται σε 926,56€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email