271/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 271/2019 Θέμα: Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του                              Ν. 3852/2010.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

16ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση 1δ του Ν. 3852/2010.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:

 

 • Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ Α’ 240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’18) και την αρ. 3/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε & ισχύει.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθ. 11/2019 μελέτη του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 426,85€ (με Φ.Π.Α. 24%).
 • Την αριθ. 260/2019 Α.Α.Υ.
 • Την με αριθμό 157/2019 Απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.
 • Την αριθμ. πρωτ. 8393/15-07-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC005270432 2019-07-15.
 • Την αριθ. 8394/15-07-2019 προκήρυξη της σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 19PROC005270349 2019-07-15.
 • Την αριθ. 8396/15-07-2019 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ω1ΣΧΩ1Θ-ΨΛΨ) και σε 3 τοπικές εφημερίδες
 • Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
 • Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν προσφυγές κατά της διακήρυξης και δεν κατατέθηκαν αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων από προμηθευτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 • Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ. 76836) κατά τον οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
 • Την αριθ. 189/2019 απόφαση ΟΕ περί κήρυξης ως άγονου του διαγωνισμού και έγκρισης της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 26, παρ. 6 και 32 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης.
 • Την αριθ. 11307/24-09-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους προμηθευτές καυσίμων για την υποβολή προσφοράς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
 • Το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν προμηθευτή καυσίμων και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
 • Την επείγουσα ανάγκη για πετρέλαιο θέρμανσης διότι τα σχολεία έχουν ήδη ανοίξει, οι θερμοκρασίες, κυρίως τις πρωινές ώρες, είναι χαμηλές και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι απαραίτητο ώστε να λειτουργήσουν ομαλά και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία των παιδιών.
 • Την προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018, διότι οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών καυσίμων ξεκίνησαν εγκαίρως, εξαντλήθηκαν όλες οι περιπτώσεις ανάδειξης προμηθευτή σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και η ανάγκη για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης πλέον, είναι ΑΜΕΣΗ.
 • Την αριθ. 14564/29-11-2019 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στο Κάτω Διμηνιό, για τον 5ο Τμηματικό Προϋπολογισμό της αριθ. 8393/15-07-2019 Διακήρυξης.
 • Την αριθ. 14634/02-12-2019 κατατεθείσα προσφορά της «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με την αριθ. 8393/15-07-2019 Διακήρυξη.
 • Το από 03/12/2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού δυνάμει της 367/2018 απόφαση ΟΕ,

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • όλα τα ανωτέρω,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. Π. ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που διατηρεί πρατήριο καυσίμων στην ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κάτω Διμηνιό, T.K. 20200, τηλ.: 2742028649, με Α.Φ.Μ. 801245598, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, με ποσοστό έκπτωσης μείον πέντε τοις εκατό                    (-5%) επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης στο Νομό Κορινθίας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο επισκόπησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

 

Β. Κατακυρώνει στην ανωτέρω εταιρεία, την εκτέλεση της προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης -λόγω κατεπείγοντος- σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, του 5ου Τμηματικού Προϋπολογισμού της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμ. Κινητού Μηχ/κου εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ» σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

5ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ-ΦΕΝΕΟΥ

Α/Α Περιγραφή ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Μ. Μ. Ποσότητα Ενδεικτική τιμή ανά λίτρο (€) Δαπάνη (€)
1 Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5 lt 27.000,00 0,842 22.734,00
  Σύνολο: 22.734,00
  ΦΠΑ 24%: 5.456,16
  Γενικό Σύνολο: 28.190,16

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την αριθ. 14634/02-12-2019 προσφορά της αναδόχου εταιρείας και τους όρους και προδιαγραφές της αριθ. 11/2019 μελέτης του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

Γ. Καθορίζει τη χρονική διάρκεια της σύμβασης έως 31.12.2019.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email