271/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 271/2018

Περίληψη : Έγκριση της 219/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 24o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της 219/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 219/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την από 28/06/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών .

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 219/2018 (6ΡΖΕΩ1Θ-ΓΜΝ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 28/06/2018 εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την 50/2018 (ΩΙΡΡΩ1Θ-ΡΧΓ) απόφαση ΔΣ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜΟΦΩΝΑ:

Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος ψήφισε λευκό

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την 219/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

2. Τροποποιείτο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σικυωνίων, έτους 2018 ως εξής:

Κ.Α. 02.70.7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=38.390,16€)+(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=36.009,84€)                                       

– Μείωση ποσού έργου από 74.400,00€   σε 39.912,90 € -(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ)

Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018 ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962 2018-03-27 με ποσό 39.912,90€ προερχόμενο από:

{ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 38.390,16€ +

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 1.522,74€}

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ 34.487,10€ προερχόμενο από

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

€39.912,90

Κ.Α. 02.70.7331.003 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=       0,57€)+(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ   2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)**+(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=22.150,00€)**

-Μείωση ποσού έργου από 79.171,58 € σε 22.150,00 € ήτοι 57.021,58 €

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ 57.021,58€ προερχόμενο από:

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. (69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

€ 22.150,00

Κ.Α. 02.70.7331.006 Επισκευή, συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+ (ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=34.487,10€)

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+ (ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)+

(Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=114.600,00€)

-Νέο έργο-

€   206.108,68

3. Τροποποιείτον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

 

1α Εγγράφει ως έσοδο στον ΚΑ 06.00.1322.017 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 114.600,00€, το οποίο μεταφέρει στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μεταφορά

πιστώσεων συνολικού

ποσού

206.108,68 €

1. Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει πίστωση ποσού 206.108,68 € για ενίσχυσή του.
1β

Από ΚΑ 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 74.400,00€ προερχόμενη από:

ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 38.390,16€

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 36.009,84

μειώνουμε κατά 34.487,10 € προερχόμενη από: ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 39.912,90€ προερχόμενο από:

ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των   38.390,16 €

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 1.522,74 € όσο και η Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018 και ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962.

 
1γ

Από ΚΑ 02.70.7331.003 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 79.171,58€ προερχόμενη από:

ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€,

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01€

Κ.ΑΠ. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ {αρχικά με το ποσό των 47.000,00€ και με αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά την αρίθμ. 200/14-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ19Ω1Θ-2ΟΖ) με το ποσό των 22.150,00€

μειώνουμε κατά 57.021,58€ προερχόμενη από: ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€,

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01 €

ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€,

διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.150,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

(69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

 
2.
Από ΚΑ 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 206.108,68 €.

Μεταφορά

πίστωσης ποσού

206.108,68 €

2.1

Στον Κ.Α. 02.64.7331.001 των εξόδων με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», πίστωση ποσού 206.108,68€ δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από:

Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 με το ποσό των 114.600,00 €,

ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57 €,

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 44.508,11 €

Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00 €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 271/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email