270.2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΟΝΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email