270/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 270/2020   Θέμα 18ο : Ορισμός συμβολαιογράφου για την πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019  δανειστικού συμβολαίου που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού  δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I και μεταφερόμενου στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 14/09/2020 εισήγηση του Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019 Σύμβαση της Συμβολαιογράφου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Σπυρίδωνος Καπέλλου, σύζυγος Κωνσταντίνου Γκρίλια, περί Επενδυτικού Δανείου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μέσω του Προγράμματος  “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” μεταξύ του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας, για το έργο «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» συνολικού ποσού χρηματοδότησης 868.000,00€, κατά ποσοστό 75% από πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 651.000,00€ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 217.000,00€.

 

 1. Την με Α.Π.: 4593/11.06.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006847463 2020-06-11) Σύμβαση Κατασκευής του Έργου «Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ποσού 345.399,60€ προ ΦΠΑ 24% και 428.295,50€με ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
 2. Την με Α.Π.: 829/18-6-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29€ υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων.

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 133/2020 (ΑΔΑ:64ΩΥΩ1Θ-9Τ5) Απόφαση Δ.Σ. περί Μεταφοράς έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

 1. Το με Α.Π.: (0)68903_20/02.09.2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο απεστάλη στο Δήμο σχέδιο πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019  δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΥ, ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΡΙΛΙΑ, που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο ποσό των 428.295,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά ποσοστά 75% από  πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 321.221,63€ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 107.073,87€, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” και μεταφερόμενου στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”. Η σύνταξη της υπόψη πρόσθετης πράξης θα ανατεθεί σε συμβολαιογράφο που εδρεύει στην περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων, ο οποίος θα αναλάβει την επιμέλεια και τις δαπάνες αυτής.

 

 1. Το γεγονός ότι η πρόσθετη πράξη δεν υπάγεται σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και δη τις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 177 «Δαπάνες για τη συνομολόγηση δανείων», στις οποίες ορίζονται τα κάτωθι:

“2. Στις συμβάσεις, που γίνονται με συμβολαιογραφικά έγγραφα και αφορούν τη συνομολόγηση δανείων εκ μέρους Δήμων και Κοινοτήτων, τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των τριάντα ευρώ (30). Τα κάθε είδους δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, για την εγγραφή υποθήκης, προσημειώσεως ή κατασχέσεως, σε βάρος των Δήμων και Κοινοτήτων, μειώνονται στο ένα δεύτερο και δεν μπορούν πάντως να υπερβούν το ποσό των είκοσι ευρώ (20).

 1. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους συνδέσμους Δήμων, Κοινοτήτων και Δήμων και Κοινοτήτων και τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις.”

Σε συνδυασμό :

Α]    με τις διατάξεις του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/τ.Α’/28.06.2006) «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και δη την παράγραφο 1 του Άρθρου 18 «Ρυθμίσεις για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων», στην οποία ορίζεται το εξής:

“1. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου και ειδικών νόμων οι συμβάσεις δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι απορρέοντες από αυτές τόκοι, καθώς και τα παρεπόμενα των αρχικών συμβάσεων σύμφωνα.”

Β]     με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δη την παράγραφο 3 του Άρθρου 265 «Προϋποθέσεις και Όροι Δανεισμού», στην οποία ορίζεται το εξής:

“3.Οι διατάξεις, που επιβάλλουν την παράσταση δικηγόρων κατά τη σύνταξη δανειστικών συμβολαιογραφικών εγγράφων, δεν εφαρμόζονται για τις περιφέρειες. Οι συμβάσεις για τη συνομολόγηση των δανείων δεν επιβαρύνονται με τέλη και δικαιώματα υπέρ τρίτων.”

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τον ορισμό της συμβολαιογράφου κας Παπαθεοφάνους Γεωργίας, συμβολαιογράφος Ειρηνοδικείου Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20100, τηλ. 27413.06419, προκειμένου να συντάξει πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019  δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΡΙΛΙΑ, που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού  δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο ποσό των 428.295,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά ποσοστά 75% από  πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 321.221,63€ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 107.073,87€, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” και μεταφερόμενου στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

 

Η αμοιβή της άνω συμβολαιογράφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 177 του Ν.3463/2006, θα ανέλθει στο ποσό των 30,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αμαλία Αλ. Χήτα

ΔΕ 38 Προσωπικό Η/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας
 • την 356/9542/25.09.2020 (6537Ω1Θ-0ΟΝ) ΑΑΥ
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την συμβολαιογράφο Ειρηνοδικείου Κορίνθου Παπαθεοφάνους Γεωργία, με έδρα την Κόρινθο και δη την οδό Κολοκοτρώνη 6, Τ.Κ. 20131, τηλ. 2741306419, προκειμένου να συντάξει πρόσθετη πράξη επί του υπ’ αριθμ. 13.631/05.12.2019  δανειστικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΣΥΖ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΡΙΛΙΑ, που αφορά στον περιορισμό του χορηγούμενου στο Δήμο Σικυωνίων τοκοχρεολυτικού  δανείου, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που εξυπηρετείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, στο ποσό των 428.295,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κατά ποσοστά 75% από  πόρους της ΕΤΕπ ήτοι 321.221,63€ και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων ήτοι 107.073,87€, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου «Βελτίωση Αγροτικών  Δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» ενταγμένου στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I” και μεταφερόμενου στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω, η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 37,20€ .

 

Γ. Η δαπάνη βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Συμβολαιογράφων».

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 270/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email