270/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 28ης/14-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  270/2020

Περίληψη: Σύσταση Ομάδας Έργου για τη δημιουργία ψηφιακού Μουσείου Νερού.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω  Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 12856/10-12-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μυττάς Ιωάννης  
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Θελερίτης Γεώργιος 11.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12.αρχάνης Κωνσταντίνος  
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γαλάνης Βασίλειος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος  
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19.Χουσελάς  Ευάγγελος 20. Νανοπουλος Βασιλειος  
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κουτρέτσης Σπυρίδων 2.  Φιακάς Παναγιώτης 3.  Παπαβασιλείου Νικόλαος  
4. Μπακόλιας Παναγιώτης 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Μαστοράκης Δημήτριος  
         
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12. Σκούπας Α. (Μποζικών)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

17. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

30 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

31. . Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)  
32. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 33. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 34. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

35. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μ. Λέγγας αποχώρησε μετά την συζήτηση του 21ο θέματος της Η.Δ.

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση   των πρακτικών.

Θέμα  Α’ (Προ ημερήσιας διάταξης)  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Νικόλαος Σκαρμούτσος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Α΄ προ ημερήσια διάταξης Θέμα με τίτλο: «Σύσταση Ομάδας Έργου για τη δημιουργία ψηφιακού Μουσείου Νερού»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω:

 

Ο Δήμος Σικυωνίων με την αριθ. GR– 03706/29-07-2020 αίτηση του έχει υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» με τον τίτλο «Νερό: Κινητήριος μοχλός της Ιστορίας – εφαλτήριο για το μέλλον» .

Η πρόταση η οποία έχει λάβει την προφορική έγκριση της Επιτροπής «Ελλαδα 2021» αφορά στη δημιουργία «Ψηφιακού Μουσείου Νερού», το οποίο θα δημιουργηθεί σε υπόβαθρο διαδραστικού χάρτη και θα μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς , ερευνητικούς αλλά και τουριστικούς σκοπούς .

Στο εν λόγω ψηφιακό μουσείο θα υπάρχει ειδική και αναλυτική αναφορά για το ρόλο των υδροφόρων περιοχών του Δήμου μας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 .

Στο Μουσείο θα ψηφιοποιηθούν και θα συμπεριληφθούν ιστορικά τεκμήρια (έγγραφα , αντικείμενα ) της περιοχής και κυρίος των Ιερών Μονών Αγίου Γεωργίου Φενεού και Λέχωβας Κρυονερίου . Στόχος είναι μετά την ολοκλήρωση του να ενταχθεί στο δίκτυο Ψηφιακών Μουσείων της UNESCO .

Για την συλλογή , αξιοποίηση και τεκμηρίωση των στοιχείων  που απαιτούνται για την δημιουργία του ψηφιακού Μουσείου Νερού απαιτείται η σύσταση Ομάδας Έργου η οποία προτείνεται να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

 1. Πουλόπουλο Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού Πανεπιστημίου Σέντ Λιούις

Επικεφαλής του έργου

 1. Ζαγγανά Ελένη, Καθηγήτρια Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
 2. Λώλο Ιωάννη, αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 3. Δουλαβέρα Αριστείδη, αφυπ. αναπληρωτή Καθηγητή Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
 4. Κιουρκτσόγλου Αγλαΐα, Δ/ντρια Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας ,
 5. Χατούπη Θεοφάνη, υδρογεωλόγο,
 6. Κελλάρη Κων/νο, συνταξ. Εκπαιδευτικό , συγγραφέας,
 7. Κουλούκη Ηλία, μηχανικό πληροφορικής
 8. Αθανασούλη Παναγιώτα, γραφίστρια, γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω ομάδας έργου.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • την εισήγηση – πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.   Σ υ σ τ ή ν ε ι,  την  Ομάδα Έργου για τη δημιουργία «Ψηφιακού Μουσείου Νερού» αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:

 1. Πουλόπουλο Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού Πανεπιστημίου Σέντ Λιούις

Επικεφαλής του έργου

 1. Ζαγγανά Ελένη, Καθηγήτρια Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
 2. Λώλο Ιωάννη, αναπληρωτή Καθηγητή Κλασικής Αρχαιότητας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 3. Δουλαβέρα Αριστείδη, αφυπ. αναπληρωτή Καθηγητή Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
 4. Κιουρκτσόγλου Αγλαΐα, Δ/ντρια Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας ,
 5. Χατούπη Θεοφάνη, υδρογεωλόγο,
 6. Κελλάρη Κων/νο, συνταξ. Εκπαιδευτικό , συγγραφέας,
 7. Κουλούκη Ηλία, μηχανικό πληροφορικής ,
 8. Αθανασούλη Παναγιώτα, γραφίστρια, γραμματειακή υποστήριξη της εν λόγω ομάδας έργου.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 270/2020

 

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email