270/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 26ης /17.9.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  270 /2019

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 191/2019 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη   και ώρα 20:00 μ.μ.   συνήλθε σε  Τακτική Συνεδρίαση  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10899/13-9-2019  έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 64 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  27 μέλη δηλαδή:

Παρόντες  
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος  Γεώργιος 4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων  6. Σώκος Δημήτριος 7. Θελερίτης Γεώργιος 8.Aλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Δομετίου Βασίλειος 10.Φιακάς Παναγιώτης  11. Ζάρκος Δημήτριος   12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
13. . Τσιόγκας Νικόλαος 14. Λέγγας Μάρκος 15.Συριάνος Κων/νος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Γαλάνης Βασίλειος  19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Μαστοράκης Δημήτριος  
21. Ρουμπέκας Γεώργιος 22.Κατσιμπούλας Αντώνιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
25. Μπακόλιας Παναγιώτης                  26. Χουσελάς  Ευάγγελος 27. Νανόπουλος Βασίλειος    
Πρόεδροι  Κοινοτήτων
Παρόντες:  1.Λεονάρδου Α.(Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)

(αν. Αρλέτης Ιωάννης)

3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)

 

4. Ραυτόπουλος Παν. (Πασίου)

 

5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου) 7. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 11. Σκούπας Α. (Μποζικών)
12. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 13. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 14. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 15. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
16. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

17. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 18. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 19.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Παναγόπουλος (Πανοράματος 21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 23.Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)
 
Απόντες: 1. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)

 

4. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 5. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 6. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

7. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
8. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

9. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
12. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 13. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

25ο  Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

Στο 25ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 191/2019 απόφασης της Ο.Ε. με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 191/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

18/16.09.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 
   Αρ. Απόφασης 191/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10808/12.09.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

Παρόντα μέλη: Απόντα μέλη:
1.   1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μυττάς Ιωάννης
2.     Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

17ο  θέμα

ημερήσιας διάταξης

Στο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, o πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, το από 16/09/2019  υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Π/Υ τρέχοντος έτους όπως αυτή περιγράφεται στο αποφασιστικό μέρος .

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’114),
 2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
 3. τις διατάξεις του ν. 4555/18 (ΦΕΚ A’133),
 4. την 441/2018 σε ορθή επανάληψη ΑΔΣ (7Α9ΟΩ1Θ-ΩΘΓ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2019»
 5. την 467/2018 ΑΔΣ (67Ψ0Ω1Θ-Υ2Ρ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 6. την 23553/2019 (ΩΔΥΕΟΡ1Φ-776) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 7. το από 16/09/2019 υπηρεσιακό σημείωμα της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 8. τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
 9. στο σημείο αυτό το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μάρκος Λέγγας ψήφησε λευκό και σύμφωνα με τις διατάξεις της §10 του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 «Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 ως κάτωθι:

-Νέο έργο- Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο.

& αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)

Κωδικό ΟΠΣ 5021547

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

{Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα

και Καινοτομία 2014-2020}

€   2.400.000,00

για 2019- 2.103.337,44€ από ΕΣΠΑ

για 2020-    296.662,56€ από ΚΑΠ 2020, το οποίο θα εγγραφεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2020.

 

 

Β. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ως κάτωθι:

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α.06.00.1328.013 «Επιχορήγηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020,  για την εκτέλεση του έργου {Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}» πίστωση ποσού  2.103.337,44€  και μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

 

Μεταφέρει

πίστωση ποσού

2.103.337,44€

1.1 Στον Κ.Α. 02.64.7341.016  των εξόδων «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387,   πίστωση  ποσού 2.103.337,14€  δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 .-

Η εν λόγω πράξη αποτελείται από τρία (3) υποέργα:

 • Το 1ο υποέργο της πράξης είναι τεχνικό έργο (εργολαβία) συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€ (1.935.483,87€ + 464.516,13€ Φ.Π.Α. 24%) εκ των οποίων ποσό 2.103.337,44€ αφορά επιλέξιμη δαπάνη από το ΕΣΠΑ όπως προαναφέραμε ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 296.662,56€ θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

 

 • Το 2ο υποέργο της πράξης είναι η προμήθεια κινητού εξοπλισμού {επίπλων} της δημοτικής βιβλιοθήκης προκειμένου η χρήση της να καταστεί λειτουργική, προϋπολογισμού 000,€ (56.451,61€ + 13.548,39€ Φ.Π.Α. 24%) δαπάνη η οποία είναι μη επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 -και-

 

 • Το 3ο υποέργο της πράξης είναι η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής της δημοτικής βιβλιοθήκης προκειμένου η χρήση της να καταστεί λειτουργική, προϋπολογισμού 000,€ (6.451,61€ + 1.548,39€ Φ.Π.Α. 24%) δαπάνη η οποία επίσης είναι μη επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από  πόρους του Δήμου και ειδικότερα από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.09.2019

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος   κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την αριθ. 191/2019 απόφαση Ο.Ε.
 • την από 16/09/2019 εισήγηση της Δ/νσης οικονομικών Υπηρεσιών –   και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι κ.κ. Σαρχάνης Κων. και  Νανόπουλος  Βασ. έδωσαν λευκή ψήφο

(άρθρο 74 παρ. 10 του Ν. 4555/2018)

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την αριθ. 191/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: ««Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» , όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.  270/2019

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 17.09.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email