27/2021 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                      ΑΔΑ:ΩΚΜΑΟΚ3Ξ-3ΑΦ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 10/17-11-2021 τακτικής δια περιφοράς  δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης  27/2021

Περίληψη: Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 3ο Νηπιαγωγείο Κιάτο β)4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου γ) 6ο  Νηπιαγωγείο Κιάτου & δ)Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου.

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17 Νοεμβρίου του έτους  2021 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 13:00  συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:124/11-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος ηλεκτρονικά  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στα πλαίσια  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID -19.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

                             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                  ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                              Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος   Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα           Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα Βασιλική

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των παρακάτω σχολικών μονάδων α) 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 3ο Νηπιαγωγείο Κιάτο β)4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου γ) 6ο  Νηπιαγωγείο Κιάτου & δ)Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κρυονερίου» έθεσε υπόψη των μελών τα έγγραφα των σχολικών μονάδων που αιτούνται έκτακτη οικονομική ενίσχυση και είναι τα εξής:

 • Το αριθμ. πρωτ:100/8-11-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κρυονερίου`
 • Το αριθμ. πρωτ:Φ.6/208/11-11-2021 έγγραφο του Δ/ντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου & 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Το αριθμ. πρωτ: 81/11-11-2021 έγγραφο της Προϊσταμένης του 6ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και
 • Το αριθμ. πρωτ:Φ.6/118/11-11-2021 έγγραφο της Διευθύντριας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα

 

Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει τα εξής ποσά στις παρακάτω σχολικές μονάδες:
 • Των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του  Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κρυονερίου.
 • Των δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου& 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 • Των δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 • Των χιλίων  ευρώ (1.000,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 6ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

 1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων , όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   27/2021 και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 18-11-2021

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email