27/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

( μέσω  Τηλεδιάσκεψης).

Αρ. Απόφασης:  27/2021

Περίληψη: Επί της αριθ. 3/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού με θέμα: «Επί Αιτήσεως του  Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ» .

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή      Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η   μέσω Τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.1590/18-02-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου  σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  22 μέλη δηλαδή :

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Τσιόγκας Νικόλαος                         7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Μυττάς Ιωάννης   
9. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 

10. Φιακάς Παναγιώτης  11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Σαρχάνης Κων/νος
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14.Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

15. Λέγγας Μάρκος 16. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος
17. Γαλάνης Βασίλειος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μαστοράκης Δημήτριος
21. Χουσελάς  Ευάγγελος 22.  Νανοπουλος Βασιλειος    
       
ΑΠΟΝΤΕΣ:   1. Θελερίτης Γεώργιος  2. Συριάνος Κων/νος                          3.  Ρουμπέκας Γεώργιος
  4. Γκούμας Σταμάτιος 5. Παπαβασιλείου Νικόλαος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

 

1.Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)    
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
35. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς  

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 9ο  Θέμα ημερήσιας διάταξης

 

Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 3/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού με θέμα: «Επί Αιτήσεως του  Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαοςεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 3/2021 απόφασης της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ      

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 01/08-01-2021 συνεδρίασης του  Συμβουλίου Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων.

 

Αριθμ. Απόφασης  3/2021

 

Περίληψη :  «Αίτηση του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας  «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ».

Σήμερα την 08η Ιανουαρίου   2021  ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18.00  στο  Κοινοτικό κατάστημα  της,  συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  το Συμβούλιο της Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του  Δήμου Σικυωνίων μετά  από την 04-01-2021  έγγραφη  πρόσκληση  του Προέδρου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88  του Ν. 3852/2010  που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν τέσσερις (4) δηλαδή:

Παρόντες                                                                         Απόντες

Μαγκλάσης  Χρήστος          Πρόεδρος                       Πάνου  Ν. Ευάγγελος         Μέλος

Γιαννάκαινας Αναστάσιος  Μέλος

Πάνου Β. Ευάγγελος          Μέλος

Τζαμανή  Μαρία                   Μέλος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Τρίγκα Ευαγγελία , για την τήρηση των πρακτικών.

Θ έ μ α   3ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο:  Αίτηση του Πολιτιστικού –Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 11824/16-11-2020 αίτηση του προαναφερόμενου Συλλόγου με την οποία αιτούνται να τους  παραχωρηθεί η μεγάλη διπλή αίθουσα  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας για τις δράσεις του Συλλόγου και τα γραφεία των διδασκόντων για στέγαση και αρχειοθέτηση του αρχείου τους.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και την  διαλογική συζήτηση  που ακολούθησε

Αποφασίζει – Γνωμοδοτεί   ομόφωνα

 

1) Εγκρίνει την  παραχώρηση στον Πολιτιστικό –Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας» της μεγάλης διπλής αίθουσας  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας για τις δράσεις του Συλλόγου καθώς και τα γραφεία των διδασκόντων για στέγαση και αρχειοθέτηση του αρχείου τους.

2) Ο Πολιτιστικός –Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρχαίας Σικυώνας «Ο Ορθαγόρας» οφείλει:

α) Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραμείνει καθαρός.

β) Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου και

γ) Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρουν εξ’ ολοκλήρου του προαναφερόμενου Συλλόγου.

3) Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ  ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν υπογραφές)

Α κ ρ ι β έ ς      α π ό σ π α σ μ α

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • τα παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα    

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την αριθ. 3/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού με θέμα: «Επί Αιτήσεως του  Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρχαίας Σικυώνας «Ο ΟΡΘΑΓΟΡΑΣ», όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε  αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 27/2021

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email