27/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 9/28-7-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης  27/2020

 

Περίληψη: «Έγκριση αρχικού αιτήματος  παροχής υπηρεσιών σε  λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)».

 

    

           Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 197/22-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67τουΝ.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος                Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική         Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Ζάρκος Ευάγγελος                               Ζάρκος Ευάγγελος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Πάτσιου Ιωάννα

 

 

                        

 

 

 

Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών  υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων)» ανέφερε, ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  Σικυωνίων απαρτίζεται από δεκαεννέα σχολεία και  λόγω του αυξημένου όγκου εργασίας (Α.Π.Δ, τιμολόγια, βιβλίο εσόδων – εξόδων ,απολογισμός σχολικών συμβουλίων κ.λ.π) χρειάζεται άτομο με ειδικευμένες γνώσεις για την  οικονομική διαχείριση και τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου. Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στερούμενη Οικονομικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να αναθέσει την εργασία  σε  λογιστή (Λογιστικό γραφείο) την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου, ώστε να λειτουργήσει το Ν.Π.Δ.Δ  χωρίς Οικονομικά  Προβλήματα.

 

Η   Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις τοποθετήσεις των μελών του  Διοικητικού  Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

     Εγκρίνει το αριθμ πρωτ:196/22-7-2020(ΑΔΑΜ:20REQ007067180)) αρχικό αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Σικυωνίων» που αφορά  την  Οικονομική  Διαχείριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  27/2020 και υπογράφεται  ως έπεται

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Ζάρκος Ευάγγελος
 5.   Ρουμελιώτη Βασιλική
 6.        Πάτσιου Ιωάννα
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8.      Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  29-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email