27/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

3/17.02.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

27/2020

  Θέμα: 1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 17η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1302/13.02.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων 1. Τσολάκος Γεώργιος
2.   1 Μυττάς Ιωάννης 2. Ζάρκος Δημήτριος
3.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
4.     Λέγγας Μάρκος    
5.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

19ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

1ος ΑΠΕ & 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 07.02.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων που ακολουθεί:

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

 Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Κατσιμπούλας, Αν. Προϊστάμενος Τ.Ε.-Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών  του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»,
 4. Τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως ανωτέρω έργου και
 5. Την αριθ. 2/6-2-2020 (θέμα 6ο), γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Την έγκριση του 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων καθώς και η δαπάνη της νέας εργασίας που απαιτήθηκε για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 31.554,31 €, χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωτικός κατά 1,13€ σε σχέση με το συμφωνητικό.

  Ο Αν. Προϊστάμενος

Τ.Ε.- Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • την ανωτέρω εισήγηση,
 • τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,
 • το 2/06.02.2020 (θέμα 6ο) πρακτικό του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4412/2016, που συνετάγη για την ανάλωση των απροβλέπτων και των επί έλασσον δαπανών, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων καθώς και η δαπάνη της νέας εργασίας που απαιτήθηκε για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 31.554,31 €, χωρίς ΦΠΑ και είναι μειωτικός κατά 1,13€ σε σχέση με το συμφωνητικό.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 17.02.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email