27/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   12    /  15  –  12  –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    27  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον  <<Περί παραχωρήσεως  ή μη οικογενειακών τάφων στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού των κ.κ. Τσιλιβή Νικολάου του Ηλία, Βασιλειάδη Ιωάννη του Πέτρου και Barkowska  lngeborga Elzbieta>>

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    15ην  Δεκεμβρίου  του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και νυν  Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  12874/10-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου κ. Σταματόπουλου Σπυρίδωνα (Δημάρχου), που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)                          1.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας    (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος            (Αντιπρόεδρος)                      2.- Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος Σικυώνος (Κιάτου)

3 .-Νικόλαος   Σκαρμούτσος     (Μέλος)                               3.- Μιχόπουλος  Ιωάννης Πρόεδρος Κ. Διμηνιού

4.- Κων/νος     Σαρχάνης          (Μέλος)

5.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος  (Αναπληρωματικό μέλος της κας Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλικής)

6.- Βασίλειος   Γαλάνης             (Αναπληρωματικό μέλος του κου  Γκούμα  Σταματίου)

7.- Ραφτόπουλος   Παναγιώτης (Πρόεδρος Κοινότητας Πασίου)

 

 

—————————————————————————————————————————————-

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

            Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα << Περί παραχωρήσεως  ή μη οικογενειακών τάφων στην Κοινότητα Κάτω Διμηνιού των κ.κ. Τσιλιβή Νικολάου του Ηλία, Βασιλειάδη Ιωάννη του Πέτρου και Barkowska  lngeborga Elzbieta >> ανέφερε τα  εξής:

 

Η Κοινότητα  Κάτω  Διμηνιού,    μας  απέστειλε  τις  υπ’ αριθ. 28/2020 και 33/2020  αποφάσεις  της, όπου ομόφωνα αποφάσισε  την παραχώρηση χρήσης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, σύμφωνα  με τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι, όπου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τις  υπ’ αριθ. 28/2020  και  33/2020 απόφαση της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού.

3.-   Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2735/2020.

 4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο  μ  ό  φ   ω  ν  α

 

 

 

Α.- Εγκρίνει-  εισηγείται και γνωμοδοτεί θετικά,   να παραχωρηθούν για χρήση οι οικογενειακοί τάφοι  στο Κοιμητήριο που βρίσκεται  στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού στους κάτωθι ενδιαφερομένους ως εξής:

 

1.- Τσιλιβή   Νικόλαο  του Ηλία,  διπλό  οικογενειακό τάφο.

 

2.- Βασιλειάδη Ιωάννη του Πέτρου,  διπλό  οικογενειακό τάφο και

 

3.- Barkowska  lngeborga Elzbietaμονό οικογενειακό τάφο.

 

Η παραχώρηση θα γίνει,  ύστερα  από  την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας και  μετά την υπόδειξη του προέδρου της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού και

 

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στην Οικονομική  Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     27 / 2020    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  15-12-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email