27/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης  27 / 2019

     ΘΕΜΑ: 8ον «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση  του προέδρου για τις  περαιτέρω  ενέργειες»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,  Λαλιώτης  Γεώργιος.

 —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     8ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  8ον θέμα    της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση  του προέδρου για τις  περαιτέρω  ενέργειες» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Κατά την διάρκεια λειτουργίας των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα, προέκυψαν ανάγκες, αλλά και προβλήματα  για διάφορες προμήθειες και υπηρεσίες όπου θα εξυπηρετούν  την λειτουργία  των σχολείων και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και πρέπει  με απόφασή μας  να διαθέσουμε διάφορες πιστώσεις,  όπου άμεσα  θα μπορούμε να προβούμε σε  προμήθεια διάφορων υλικών για λειτουργικές δαπάνες καθώς και για υπηρεσίες, εργασίες  όπου θα  εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων και της Σχολικής Επιτροπής αντίστοιχα.

Επίσης  λόγω των καλοκαιρινών διακοπών θα έχουμε την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών, για να μην ενοχλούμε το διδακτικό  και μαθητικό προσωπικό των σχολείων.

   Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή

 Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την παροχή προμηθειών υπηρεσιών  και εργασιών.
  6. Tην Υ.Α. με  αριθ.  8440/2011
  7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

1.- Εγκρίνει  τη  διάθεση  των  παρακάτω  πιστώσεων  για  διάφορες προμήθειες  υλικών,  υπηρεσίες και εργασίες

που θα εξυπηρετούν  τις  λειτουργικές   ανάγκες  των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και της Σχολικής

Επιτροπής αντίστοιχα ως  κάτωθι.

Α/Α Ε Ν Δ Ε Ι Ξ Η    Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν  –   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  ΠΟΣΟ  ΣΕ  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   24%
1 Προμήθεια    Γραφικής   ύλης  για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 650,00
2 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου   (3) τεμάχια. 1.240,00
3 Προμήθεια    χρωμάτων για την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 500,00
4 Προμήθεια δύο (2)  μεταλλικών  ντουλαπών για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 750,00
5 Κάλυψη  εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των  εορτών του καλοκαιριού 2019 στο 2ο Γυμνάσιο και Εσπερινού Κιάτου. 1.240,00
6 Συντήρηση  δικτύου αποχέτευσης  στο  1ο  ΕΠΑ. Λ  -2ου  ΓΕΛ – 1ου Ε. Κ. Κιάτου 1.240,00
7 Συντήρηση  δικτύου αποχέτευσης   στο      Γυμνάσιο   και Λυκειακών Τάξεων Καλλιάνων. 500,00
8 Συντήρηση  Κλιματιστικών  για  τα κλιματιστικά  μηχανήματα  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1.240,00
9 Προμήθεια δύο (2) Βιντεοπροβολέων  οροφής με τους αντίστοιχους βραχίονες ανάρτησής τους για το 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, 1.240,00
10 Προμήθεια κεντρικού συστήματος συναγερμού για το 1ο  Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου. 1.240,00
11 Προμήθεια  μίας μεταλλικής  σκάλας  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 80,00
12 Προμήθεια  δύο κλιματιστικών  στο Γυμνάσιο   και Λυκειακών Τάξεων Καλλιάνων. 940,00
13 Συντήρηση  δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Σχολεία  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 900,00
14 Προμήθεια    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου . 2.500,00

 

2 .- Εξουσιοδοτεί  τον κ. Ζάρκο  Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων,  όπως  φροντίσει για την ανάθεση  των   εν λόγω  προμηθειών-  υπηρεσιών και εργασιών   καθώς  και  την   πληρωμή  των   αναδόχων  με την εξόφληση των τιμολογίων,   χωρίς την  καταβολή  γενικών εξόδων και  εργολαβικού οφέλους.

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    27  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

1.- Λούτα                    Αικατερίνη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                 2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

3.- Λεονάρδου            Αναστάσιος

4.- Κελλάρης               Βασίλειος

                                           

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  10-06-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

Print Friendly, PDF & Email