27/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 7-5-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   27 / 2018

                                  

ΘΕΜΑ: 3ον «Περί κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ον ΕΠΑ. Λ   Κιάτου .»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την ν Μαϊου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 66/3-5-2018   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                        1.- Ν.   Σκαρμούτσος

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Β. Kελλάρης

3.- Α. Βυτινιώτης                 «                                                 3.- Αι. Λούτα    

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                                4.- Ι.   Μπέκα Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Γ.   Κουκουμέλης             «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 3ον

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 3ον

θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ον ΕΠΑ. Λ Κιάτου.» έθεσε

υπόψη των μελών τα εξής:

Ο Δ/ντής του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου κ. Σιετής Ευάγγελος, μας υπέβαλε το υπ’ αριθ. 707/25-4-2018 σχετικό έγγραφό του,

όπου μας αναφέρει την δημιουργία γηπέδου 5Χ5 ποδοσφαίρου στον εξωτερικό χώρο του προαυλίου χώρου του

συγκροτήματος. Η κατασκευή του, πέραν των αθλητικών αναγκών του συγκροτήματος (1ο ΕΠΑ. Λ Κιάτου, 2ο ΓΕΛ

Κιάτου), θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αθλητικές δραστηριότητες και των άλλων σχολείων του Δήμου και όχι μόνο.

Επίσης θα επιθυμούσαμε την ανακατασκευή του σκάμματος αλμάτων που έχει πάθει φθορές από την διάβρωση του

χώρου του από τον Κύριλλο ποταμό.

       Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου

                                                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Γνωμοδοτεί θετικά και εγκρίνει την δημιουργία γηπέδου 5Χ5 ποδοσφαίρου στον εξωτερικό χώρο του προαυλίου

χώρου του συγκροτήματος (1ο ΕΠΑ. Λ Κιάτου, 2ο ΓΕΛ Κιάτου), καθώς και την ανακατασκευή του σκάμματος αλμάτων

που έχει πάθει φθορές από την διάβρωση του χώρου του από τον Κύριλλο ποταμό και

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την αποστολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

 

 

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    27 / 2018 και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8-5-2018

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email