27/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9    /  7 – 12  – 2018

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    27  /  2018

 

 

ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   «Περί  συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κ. Πετούμενου Ευάγγελου  για  τοποθέτηση ελαστικών

κολωνακίων έμπροσθεν στην οικία του  στην οδό Αριστοτέλους  35  στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7ην  Δεκεμβρίου   του έτους  2018 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  13528/3-12-2018  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας               (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)

4.- Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

5.- Παύλος           Χρυσικός             (Μέλος)

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   5ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 5ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κ. Πετούμενου Ευάγγελου  για  τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν στην οικία του,   στην οδό Αριστοτέλους  35  στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου.»  ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 19-10-2018  εισήγησή της, σχετικά με την αίτηση   του κ. Πετούμενου Ευάγγελου  για  τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν στην οικία του  στην οδό Αριστοτέλους  35  στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Ακολούθως  ο πρόεδρος  εξέθεσε ότι   το παρόν θέμα   προτείνω  να πάρει αναβολή, προκειμένου να συλλέξουμε επιπλέον στοιχεία  για  να αποφασίσουμε σχετικά.

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την από    19-10-2018 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     O  μ  ό φ ω ν  α

 

 

1.-  Την   αναβολή  του θέματος   για την επόμενη συνεδρίαση,  προκειμένου να συλλέξουμε επιπλέον στοιχεία  για  να αποφασίσουμε σχετικά.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   27 / 2018   και υπογράφεται ως έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  7-12-2018

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email