27/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 5 / 28-08-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   27/ 2017

Περίληψη: «Περί καθορισμό όρων δημοπρασίας κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου»

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην   Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. 63/23-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη –5- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)                       1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδος                                                  2.- Αλέξιος           Βυτινιώτης

3.- Kελλάρης       Bασίλειος                                                    3.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος      

4.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος                                             4.- Εκπρόσωπος   μαθητών του 1ου ΕΠΑ. Λ

5.- Οδυσσέας       Πανδής

          O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Ζάρκος Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ον θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπ’ όψη αυτής την 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Εσωτερικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2017 Κ.Υ.Α. , με θέμα «Λειτουργία κυλικείου δημοσίων Σχολείων» ( ΦΕΚ 2646/25-08-2016 ) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων Σχολείων, τονίζει την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού των Σχολείων, ακολουθεί διαλογική συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και

αποφασίζει ομόφωνα.

            Α΄1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου

                    του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου:

            2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ως εξής :

Άρθρο 1ο

            Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο, επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 , 1ος όροφος την 5ην Οκτωβρίου 2017 , ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ. σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εν λόγω δημοπρασία θα επαναληφθεί σε μία εβδομάδα ήτοι την 12ην Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και

ώρα 10:00 π. μ. έως 12: 00 π. μ.

Άρθρο 2ο

            Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι εννέα (9) χρόνια, θα αρχίσει με την υπογραφή της σύβασης του έτους 2017 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2026, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

Άρθρο 3ο

             Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 4 Ευρώ  ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Στο Μίσθωμα δεν συμπεριλαμβάνεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια που εφ’ όσον ζητηθεί πρέπει να χρεωθεί έχτρα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος.

Άρθρο 4ο

            Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Στους αποτυχόντας του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, στον δε πλειοδότη που κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου θα παρακρατηθεί καθ ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αφού πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την λήξη της άτοκα , πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Άρθρο 5ο

            Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι σύμφωνα με την Δ4/64321/16-05-2008 Κ.Υ.Α. και Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2017 Κ.Υ.Α. :

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό
πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική

   επιστολή
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου

     δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ.

Άρθρο 6ο

            Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρείς δόσεις το χρόνο, ήτοι 1η δόση την 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28ην Φεβρουαρίου και την 3ην δόση την 31ην Μαϊου.

Άρθρο 7ο

Ο εκμεταλλευτής πρέπει να γνωρίζει ότι:

Α)Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να έχει στο κυλικείο, Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (Σχετική η αριθ. Δ4/693/14-11-91 εγκύκλιος).

Β) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/8-8-91 εγκύκλιος) και

Γ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας λειτουργίας (Σχετική η αριθ. Δ4/182/28-04-92 εγκύκλιος) .

Η μη τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων, εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι λόγος ανάκλησης της σύμβασης.

           

Άρθρο 8ο

            Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο.

Άρθρο 9ο

            Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής.

             Ο  εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π. /οικ.93828/ (Φ.Ε.Κ. 1183/31.8.2006,τ. Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

Άρθρο 10ο

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής που βρίσκεται στο Κιάτο στην οδό Γ. Γεννηματά   αριθ. 2 (1ος Όροφος ) υπεύθυνος Γ. Λαλιώτης στα τηλέφωνα (27423-60124). Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

                   

Άρθρο 11ο

              Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης . Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 12ο

            Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του αρχικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

Άρθρο 13ο

             Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

Άρθρο 14ο

            Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τη ν έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

                                                    

Άρθρο 15ο

            Ένσταση κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν ,κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Άρθρο 16ο

 Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

Άρθρο 17ο

Η παρουσία του εκμεταλλευτή   στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη . Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1,2,3 και 4) 7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/9-2-2007). Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

            Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι.

     Επίσης συγκροτεί την Επιτροπή  Έλεγγχου λειτουργίας του Σχολικού κυλικείου η οποία αποτελείται από:

1.- Tον Διευθυντή του Σχολείου κ. Ασβεστόπουλο Δημήτριο με αναπληρωματικό τον κ. Ζαφειρόπουλο Νικόλαο

     Υποδ/τη του Σχολείου.

2.- Ένα μέλος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων την κ. Τερζή Παναγιώτα με αναπληρωματικό τον κ. Γκινάλα

   Γεράσιμο,   από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

3.- Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, με αναπληρωτή τον κ. Κελλάρη  Βασίλειο.

4.- Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας την κ. Στρίφτη Χρύσα   με αναπληρωτή τον κ. Μπόμπολα Θεμιστοκλή.

5.- Έναν Εκπαιδευτικό του Σχολείου τον κ. Κοκκωνάκη Σωτήριο με αναπληρώτρια την κ. Αργυροπολύλου Μαρία.

     Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής θα είναι ο Διευθυντής κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος.

                                  

                         Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό      27 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                          1.- Α. Λεονάρδος

                                                                                                           2.- Ο. Πανδής

                                                                                                            3.- Ν. Σκαρμούτσος

                                                                                                           4.- Β. Κελλάρης

Ζάρκος   Δημήτριος                                                                            

                                                   Ακριβές Αντίγραφο

                                                   Κιάτο 28-08-2017

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                  Ζάρκος   Δημήτριος

           

                                                                       

                                                           

Print Friendly, PDF & Email