27/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/02-02-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 27 /2017

Θέμα : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αριθ. 5/2016 μελέτης της Τ.Υ.
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη , 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 1277/ 27-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:
Παρόντες Απόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος Πρόεδρος 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος Μέλος
2. Ρουμπέκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 2. Κελλάρη Ιωάννα »
3. Μαυραγάνη Κυριακή Γραμματέας 3. Θελερίτης Γεώργιος »
4. Μυττάς Ιωάννης Μέλος 4. Καρακούσης Ευάγγελος »
5. Τσιάνος Ιωάννης » 5. Ζάρκος Δημήτριος »
6. Κουτρέτσης Σπυρίδων » 6. Λαλιώτης Γεώργιος »
7. Μπούρης Ευάγγελος » 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος »
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης » 8. Μπακόλιας Παναγιώτης »
9. Φιακάς Παναγιώτης »
10. Χρυσικός Παύλος »
11. Πανάγου Αθανάσιος »
12. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. »
13. Δομετίου Βασίλειος »
14. Σπανός Κωνσταντίνος »
15. Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα Η.Δ.
16. Κελλάρης Βασίλειος »
17. Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα Η.Δ.
18. Ραυτόπουλος Γεώργιος »
19. Νανόπουλος Βασίλειος »
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες Παρόντες Απόντες
1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 1.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 1 Καλαντζής Π. (Γονούσας) 1.Ρήγας Ι. (Βελίνας)
2.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 2.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
3. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3.Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
4. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 4.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 4.Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5.Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 5.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
6.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6.Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
7.Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 7.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
8.Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου 8.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
9.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
10.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
11.Κοτσίρης Β. (Στενού)
12.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
13.Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
14.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
15.Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
17.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
18.Σκούπας Α. (Μποζικών)
19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
21.Δεδάκης Σ. (Καστανέας)

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 21ο
Στο 21ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αριθ. 5/2016 μελέτης της Τ.Υ. », ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 23/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Κιάτο 23-01-2017
Πληροφορίες: Γ. Κόλλια ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών
ΣΧΕΤ: η υπ’ αριθμ. 938/20-01-2017 αίτηση του Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου, αναδόχου του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ»
Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ». Τα στοιχεία του έργου είναι:
Μελέτη: 5/2016 της Τ.Υ.
Συμφωνητικό: Αρ. Πρωτ. 12492/23-08-2016
Προθεσμία περαίωσης έργου: πέντε μήνες
Πηγή χρηματοδότησης: ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2013 (7,72), ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2014 (8.802,98), ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2015 (3.789,30)
Κωδικός προύπολογισμού: Κ.Α. 02.30.7326.003
Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 12.600,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ποσό συμφωνητικού: 12.600,00 (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)
Ανάθεση: 126/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Επιβλέποντες έργου: Κόλλια Γεωργία

Εισηγούμαστε την παράταση εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ», σύμφωνα με την 5/2016 μελέτη, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 23/03/2017.

Ο Δήμαρχος
& Ειδική Εντολή
ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Στη συνέχεια με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την από 23/01/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου
• την αριθ. 5/2016 μελέτη της Τ.Υ.
• την με αριθ. πρωτ. 938/20-01-2017 αίτηση του αναδόχου – και
• την ισχύουσα Νομοθεσία
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» της αριθ. 5/2016 μελέτης,
με αναθεώρηση τιμών, έως 23/03/2017, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 27/2017
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 03 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email