27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 16.Σεπτεμβρίου.2022

27η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

 

Παρασκευή  16η Σεπτεμβρίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

* λαμβανομένης υπόψη της ορισθείσας δικασίμου.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 16η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.30’πμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Ορισμός -Β’ δικηγόρου- κατά τη συζήτηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης.
2.           Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email