27η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 633d423470128e28a8fd7063 στις 05/10/22 11:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κιάτο 5.Οκτωβρίου.2022

30η/2022
έ κ τ α κ τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η
Τετάρτη 5η Οκ τωβ ρίου 2022
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*
* για την καταβολή μισθοδοσίας εντός Οκτωβρίου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων


Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 5η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13.00’μμ σε έ κ τ α κ τ η
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί
του μοναδικού θέματος που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.
Ο πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος


ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση π/υ οικονομικού έτους 2022 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,
μετά το αρίθμ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.-

Print Friendly, PDF & Email