27η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6128c25aed1fdb9e6c470504 στις 27/08/21 13:48
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
Δ Η Μ Ο Σ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κιάτο 27.Αυγούστου.2021
27η/2021
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τρίτη 31η Αυγούστου 2021
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)
➢ προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Τσολάκο Γεώργιο 2. Σώκο Δημήτριο 3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη 5. Λέγγα Μάρκο 6. Ρουμπέκα Γεώργιο
➢ προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων
Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τρίτη 31η Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00’πμ σε
τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών
άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος
α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συμμόρφωση στην υπ’ αριθμ. 1386/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. αναφορικά με το
διαγωνισμό του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ “ΜΠΡΙΜΙΖΑ”»
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ».
3. Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον ΚΑ 02.00.6733.002 του π/υ οικονομικού
έτους 2021 με τίτλο «Κοινωνική πρόνοια (Δημοτικό έκτακτο βοήθημα απόρων)».
4. Συμπλήρωση της 209/2021 απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ΚΑ 02.00.6736.001
π/υ 2021 «Επιχορηγήσεις σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ Συλλόγους και Σωματεία».
5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής «καταβολής τελών τεχνικού ελέγχου
(ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων, οχημάτων του Δήμου Σικυωνίω» δυνάμει της 145/2021
απόφασης ΟΕ.
6. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου
υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ (Γ20/661/18.09.2020 Κλητήριο Θέσπισμα).
7. Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Print Friendly, PDF & Email