269/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

269/2022

  8ο θέμα ημερήσιας διάταξης

1ος ΑΠΕ του έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(πλην κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 12245/8-8-22 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος Βασίλειος Παπαβασιλείου, Προϊ/νος Δ/νσης ΤΥ &  Πολεοδομίας του Δ.Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016,
 3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΚΥΩΝΟΣ-ΚΙΑΤΟΥ)»
 4. Τον 1ο Α.Π.Ε. του ως ανωτέρω έργου και
 5. Το αριθ. 12/26-07-2022 Πρακτικό του Τεχ. Συμβ. Δημ. Έργων  της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΘΕΜΑ: 8ο)

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

 Την έγκριση του 1ου (Α.Π.Ε.), του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου για τη λειτουργική ολοκλήρωσή του. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 44.742,62 € χωρίς ΦΠΑ και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως έχει συνταχθεί & θεωρηθεί αρμοδίως τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (πλην κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου)»  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, για την ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και των απροβλέπτων, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν κατά την κατασκευή του έργου για τη λειτουργική ολοκλήρωσή του.  Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών είναι συνολικού ποσού 44.742,62€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email