269/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 269/2020   Θέμα 17ο: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Σικυωνίων (10.03.2021) ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση της 39/ΤΠ39/09.07.2020 αίτησης-κλήσης ΣΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 39/ΤΠ39/09.07.2020 αίτηση-κλήση του ΣΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, η  οποία  κοινοποιείται στο Δήμο μας,  ως προσθέτως παρεμβαίνοντα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 353/9539/25.09.2020 (6ΗΒ4Ω1Θ-ΥΗΚ) ΑΑΥ,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει την δικηγόρο  Μπασιώτη Αικατερίνη, προκειμένου και για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων, ως προσθέτως παρεμβαίνοντας, να παραστεί μετά προτάσεων, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την Τετάρτη 10.03.2021 και ώρα 9.00’πμ, κατά τη συζήτηση της 39/ΤΠ39/09.07.2020 αίτησης-κλήσης ΣΑΡΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κατά ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Β. Για τις ανάγκες των ανωτέρω η δαπάνη ανέρχεται σε 462,52€ και βαρύνει την πίστωση του                                    ΚΑ 02.00.6111.005 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών έτους 2020».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email