269/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/07-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2018

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9152/03-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 04.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

           1.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4111.002 με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 7.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 19.272.08 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)», το ποσό των 30.000,00€ (7.000,00+23.000,00=30.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4111.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)                                                                                                € 23.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8211.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)                                                                                                € 23.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

           2.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4123.003 με τίτλο «Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 20.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 33.026,92 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%», το ποσό των 42.000,00€ (20.000,00+22.000,00=42.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4123.003

Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%                                                                                                                                            € 22.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8223.003

Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4%                                                                                                                          € 22.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

           3.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4123.005 με τίτλο «Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 20.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 28.222,81 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%», το ποσό των 40.000,00€ (20.000,00+20.000,00=40.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4123.005

Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%                                                                                                                                                € 20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8223.005

Απόδοση Φόρου από παροχή υπηρεσιών 8%                                                                                                              € 20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

           4.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.023 με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 5.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 7.244,11 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 10.000,00€ (5.000,00+5.000,00=10.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                       € 5.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                       € 5.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

Κιάτο 4 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                          (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τ από 04.09.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 06.00.4111.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10%

(ΚΑΕ 0823)

 

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

23.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 02.00.8211.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)

 

 

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

23.000,00 €

ΚΑ 06.00.4123.003

Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%

 

 

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

 

22.000,00 €

ΚΑ 02.00.8223.003

Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4%

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

22.000,00 €

Κ.Α. 06.00.4123.005

Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%         

 

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

 

20.000,00 €

ΚΑ 02.00.8223.005

Απόδοση Φόρου από παροχή υπηρεσιών 8%

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

20.000,00 €

ΚΑ 06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

 

5.000,00 €

ΚΑ 02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

5.000,00 €

               

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-09-2018

Print Friendly, PDF & Email

269/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/07-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2018

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9152/03-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018», ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα από 04.09.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα οποία ακολουθούν:

**************************************************

Α. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

           1.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4111.002 με τίτλο «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 7.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 19.272.08 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)», το ποσό των 30.000,00€ (7.000,00+23.000,00=30.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4111.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)                                                                                                € 23.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. 02.00.8211.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)                                                                                                € 23.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

           2.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4123.003 με τίτλο «Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 20.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 33.026,92 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%», το ποσό των 42.000,00€ (20.000,00+22.000,00=42.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. 06.00.4123.003

Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%                                                                                                                                            € 22.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8223.003

Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4%                                                                                                                          € 22.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

           3.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4123.005 με τίτλο «Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 20.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 28.222,81 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%», το ποσό των 40.000,00€ (20.000,00+20.000,00=40.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4123.005

Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%                                                                                                                                                € 20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8223.005

Απόδοση Φόρου από παροχή υπηρεσιών 8%                                                                                                              € 20.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

           4.- Στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και   στην ομάδα εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 06.00.4131.023 με τίτλο «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)» είχε προβλεφθεί   ως έσοδο ποσό 5.000,00 ΕΥΡΩ.  

         Μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 7.244,11 € σύμφωνα με το επισυναπτόμενο καθολικό εσόδων, και προβλέπεται μέχρι   τέλος του έτους να εισπραχθούν συνολικά από «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)», το ποσό των 10.000,00€ (5.000,00+5.000,00=10.000,00 €).

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους   2018 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για την είσπραξη και απόδοσή του, αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.     06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                       € 5.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. :   02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)                                                                                       € 5.000,00

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

Β. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Κατά την κατάρτιση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» εγγράψαμε πίστωση ποσού 74.400,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Συντάχθηκε η αρίθμ. 8/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου προϋπολογισμού 57.883,20€ και με την αρίθμ. 109/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό.

         Με την αρίθμ. 102/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η διάθεση – ψήφιση πίστωσης, σύμφωνα με την αρίθμ. 229/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης περί δέσμευσης πίστωσης ποσού 57.883,20€ στον Κ.Α. 02.20.7135.005 προϋπολογισμού έτους 2018, προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

         Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αρίθμ. πρωτ. 3566/05-04-2018 Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18PROC002920340 2018-04-05.

         Στις 24-04-2018 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμό σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, όπου προσήλθαν τρεις (3) ενδιαφερόμενοι.

         Στις 02-05-2018 έγινε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών προμήθειας κάδων.

           Ύστερα από τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή α) με την αρίθμ. 147/04-05-2018 Απόφασή της ενέκρινε τα από 24-04-2018 και 02-05-2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και κήρυξε προσωρινούς αναδόχους για τον 1ο Τμηματικό Προϋπολογισμού την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. και για τον 2ο Τμηματικό Προϋπολογισμό την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.» και β) με την αρίθμ. 165/22-05-2018 Απόφασή της η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρίθμ. 109856/12-06-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Κορινθίας, ενέκρινε το από 15-05-2018 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού του 1ου Τμηματικού Προϋπολογισμού στην εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι ποσού 45.105,00€ και του 2ο Τμηματικού Προϋπολογισμού στην εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.» έναντι ποσού 4.821,12€   .

         Στη συνέχεια μας κοινοποιήθηκαν α) η αρίθμ. 6213/20-06-2018 σύμβαση ποσού 45.105,00€ με την εταιρεία «Χ. Χριστάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) η αρίθμ. 6322/220-06-2018 σύμβαση ποσού 4.821,12€   με την εταιρεία «Fileco Ι.Κ.Ε.».

         Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε τελικώς για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων ανήλθε σε 49.926,12€ και η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με την με αρίθμ. πρωτ. 9239/04-09-2018 Ανακλητική Απόφαση η οποία υπογράφεται από τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Δήμαρχο αποδέσμευσε πίστωση ποσού 7.957,08€. Το αδιάθετο δε υπόλοιπο της πίστωσης του Κ.Α. 02.20.7135.005 ανέρχεται σε 24.473,88€ , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αναλυτικό καθολικό εξόδων.  

           Με το από 29-08-2018 υπηρεσιακό σημείωμα η Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (φωτοτυπία του οποίου σας επισυνάπτουμε) ζητά την τροποποίηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ.

         Απαιτείται τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

         Από την πίστωση του Κ.Α. 02.20.7135.005 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ποσού 74.400,00 € μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 24.056,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 50.344,00€  

         Στον Κ.Α. 02.20.7135.009 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.056,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

         Δεδομένου ότι τα προς προμήθεια είδη είναι ομοειδή με αυτά που έχει προμηθευτεί ο Δήμος εντός του 2018 με τον ως άνω αναφερθέντα διαγωνισμό, για το σύνολο του Δήμου Σικυωνίων, ήτοι τις τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πάγια νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όσον αφορά τις μεθόδους υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η αξία των προς προμήθεια αγαθών, ξεπερνά το όριο της απ’ ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 και συνεπώς η υλοποίηση της σχετικής προμήθειας θα πρέπει να γίνει μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016.

         Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 4 Σεπτεμβρίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                          (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 • τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),
 • τα από 04.09.2018 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί τον Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑ 06.00.4111.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10%

(ΚΑΕ 0823)

 

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

23.000,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑ 02.00.8211.002

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 10% (ΚΑΕ 0823)

 

 

-Επαύξηση πίστωσης- (7.000,00+23.000,00)=30.000,00 €

23.000,00 €

ΚΑ 06.00.4123.003

Φόρος από Λοιπά αγαθά 4%

 

 

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

 

22.000,00 €

ΚΑ 02.00.8223.003

Απόδοση Φόρου από Λοιπά αγαθά 4%

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+22.000,00)=42.000,00 €

22.000,00 €

Κ.Α. 06.00.4123.005

Φόρος από παροχή υπηρεσιών 8%         

 

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

 

20.000,00 €

ΚΑ 02.00.8223.005

Απόδοση Φόρου από παροχή υπηρεσιών 8%

-Επαύξηση πίστωσης- (20.000,00+20.000,00)=40.000,00 €

20.000,00 €

ΚΑ 06.00.4131.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

 

5.000,00 €

ΚΑ 02.00.8231.023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

-Επαύξηση πίστωσης- (5.000,00+5.000,00)=10.000,00 €

5.000,00 €
1 Από ΚΑ 02.20.7135.005με τίτλο   «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»,   ποσού 74.400,00€ μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 24.056,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 50.344,00€. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 24.056,00€ 1.1 Στον ΚΑ 02.20.7135.009 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και ΦΕΝΕΟΥ», πίστωση ποσού 24.056,00€ δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

               

         Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 269/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-09-2018

Print Friendly, PDF & Email