268/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 24ης/05.07.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 268/2018

Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 35/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 5η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6821/05.07.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    

Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 3.Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
4.   Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
Απόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      

Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
Απόντες: 1.Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 21o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αριθ. 35/2018 απόφασης του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018», υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την 35/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018», η οποία ακολουθεί:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.)

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αρ.Πρωτ.: 383/25.06.2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθ.11/25.6.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αριθμός Απόφασης 35

Περίληψη: Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Στο Κιάτο και στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11 π.μ., συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’αριθ.375/19.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 6, δηλαδή:

                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                       ΑΠΟΝΤΑ      

1. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                                  Πρόεδρος                                              1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.                                  Αντιπρόεδρος                                       2. Καΐτσα Ελένη

3. Λεονάρδου Αναστάσιος                                 Μέλος                                                    3. Παπαθανασίου Ελένη

4. Ζάρκος Ευάγγελος                                           Μέλος                                                   

5. Μπουζιώτη-Ραφτοπούλου Χ.                        Μέλος

6. Σπούλου Δήμητρα                                           Μέλος

ΘΕΜΑ 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και στο 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι απαιτείται τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τη δημιουργία νέων κωδικών αριθμών στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, για την είσπραξη και απόδοση κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου έτους 2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την δημιουργία νέων ΚΑ και την εγγραφή νέων πιστώσεων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑ 4124.001         Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                             ποσό          500,00 €

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΑ 8224.001                         Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου       ποσό          500,00 €

Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη του την αριθ.1/2018 Απόφαση Δ.Σ. περί «Κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.1/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.14 & 28/2018 Αποφάσεις και την ανάγκη είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ

                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α.            Τροποποιεί τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2018 με την δημιουργία νέων ΚΑ και την εγγραφή νέων πιστώσεων, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Στο σκέλος των εσόδων

ΚΑ 4124.001         Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                             ποσό          500,00 €

Στο σκέλος των εξόδων

ΚΑ 8224.001         Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου       ποσό          500,00 €

Ύστερα από την παραπάνω αναμόρφωση ο Προϋπολογισμός της Κοινωφελούς Επιχείρησης σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

                   ΕΣΟΔΑ                                                   ΕΞΟΔΑ                                     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

                413.000,78 €                                       410.346,18 €                                  2.654,60 €

Β.             Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35/2018.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.-                                                                       

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 25.06.2018

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 1/2018 (ΨΩ0ΛΩ1Θ-ΛΜΗ) απόφαση ΔΣ (προϋπολογισμός 2018),
  • την 44627/22.03.2018 (669ΛΟΡ1Φ-ΧΟΟ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 35/2018 (Ψ9ΝΧΟΚΣ9-653) απόφαση ΝΠΙΔ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΟΜΟΦΩΝΑ:

Αποδέχεταιτο έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος ψήφισε λευκό.

Ε γ κ ρ ί ν ε ι ως έχει την 35/2018 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018» ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 268/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 05.07.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email