268/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 268/2017

Περίληψη : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 47ο

Στο 47ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης συνοδευόμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ), τα οποία ακολουθούν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟ:                «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης της αγοράς Αρχαίας Σικυώνας»

Στην Αθήνα σήμερα ημέρα X/X/2017, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

 • Το «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μπουμπουλίνας 20, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών.
 • Η «Περιφέρεια Πελοποννήσου»,νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, κάτοικο Τριπόλεως.
 • Ο «Δήμος Σικυωνίων»,νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο, κ. Σπύρο Σταματόπουλο, κάτοικο Κιάτου.
 • Το «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας», που εδρεύει στο Βόλο, οδός Αργοναυτών και Φιλελλήνων, ΑΦΜ 090071277, Δ.Ο.Υ. Βόλου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας του Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών Καθ. κ. Μαμούρη Ζήση, δυνάμει του υπ’ αρ. ΦΕΚ 2653/08-10-2014 περί «Έγκριση Απόφασης Πρύτανη περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ανάθεσης αρμοδιοτήτων», κάτοικο Βόλου.

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Μεταξύ των Συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΝ 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων», όπως ισχύει.
 2. Το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31-10-2014)
 3. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20A/27-01-2015) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 4. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 114)
 5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 6. Tην αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6−10−2015 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού διορισμού της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06.10.2015)
 7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/06.03.2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-2017) Υ.Α. περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ
 8. Το άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Ν. 1958/91 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991).
 9. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α’/23-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»
 10. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 190 επ. και το άρθρο 100 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παρ. 9 &10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Ά/11-04-2012).
 11. Το με αριθμό ΠΔ 432/1981 «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποίησης κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» (ΦΕΚ 118/Α’/05-05-1981).
 12. Τη με αριθμό Β1/819/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/21-12-1988,τ.Β’) σε συνδυασμό με την με αριθμό ΚΑ/679/22.8.1996 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ν. 3027/2002 άρθρο 3 παράγραφος 2.
 13. Το Ν. 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», που αντικαθιστά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1268/1982 .
 14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197/10-05-2016 Υ.Α. «Χορήγηση στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία άδειας, για το έτος 2016, συνέχισης του ανασκαφικού προγράμματος στην Αρχαία Σικυώνα, Π. Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο νέου διετούς προγράμματος (2016-2017)».
 15. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197 (ΑΔΑ: ΩΝΞΛ4653Π4-ΨΑΘ) Υ.Α. «Χορήγηση στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία άδειας, για το έτος 2016, συνέχισης του ανασκαφικού προγράμματος στην Αρχαία Σικυώνα, Π. Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο νέου διετούς προγράμματος (2016-2017), υπό τη διεύθυνση του κ. Γ.Α. Λώλου.
 16. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 232/0..-06-2017 Συνεδρίαση του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί αποδοχής προϋπολογισμού του έργου ιζ)κωδ.4920.04 με τίτλο: «Αρχαιολογική Έρευνα Σικυώνος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.Λώλο Ι.
 17. Την απόφαση της υπ’ αριθμ.188/11.02.2014 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί καθορισμού ποσοστού επί προϋπολογισμού έργου, χρηματοδοτούμενου από τον Ειδικό Λογαριασμό.
 18. Την αριθμ ΚΥΑ 679/96 (ΦΕΚ 826/Β/10.09.1996) η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3794/2009 περί συστάσεως του Ειδικού Λογαριασμού στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 19. Την με αρίθμ. 7/62/20-03-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας Αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος» στο Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Κορινθίας έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ…………………………………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
 20. Την υπ’ αριθμ. 475/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί έγκρισης δαπάνης
 21. Την υπ’ αριθμ. 88667/19653/4-4-2017 Απόφαση περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Ειδ.Φορέα/ΚΑΕ:02.071/9779.0001.
 22. Την υπ’ αριθ. …………………………………… Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας,
 23. Την υπ’ αριθ. ……../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της παρούσας και τη χρηματοδότηση του εν θέματι έργου από το Δήμο Σικυωνίων.
 24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 25. Την απόφαση της υπ’αριθμ. 231/6-6-2017 Συνεδρίασης του 7μελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έγκριση υπογραφής των όρων της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 1

Περιεχόμενο της Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την υλοποίηση του παραπάνω Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 1. Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
 2. Το περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (άρθρο 2).
 3. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 3).
 4. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 4).
 5. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5).
 6. Τον φορέα εκτέλεσης του προγράμματος (άρθρο 6).
 7. Τον προϋπολογισμό, τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο 7).
 8. Τον ορισμό επιστημονικού υπεύθυνου του έργου (άρθρο 8).
 9. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυνταγματική συμπεριφορά (άρθρο 9).
 10. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου (άρθρο 10).
 11. Την κοινή επιτροπή παρακολούθησης (άρθρο 11).
 12. Την επίλυση διαφορών – διαφωνίες (άρθρο 12).
 13. Τις τροποποιήσεις της σύμβασης (άρθρο 13).
 14. 14.Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 14).

ΑΡΘΡΟ 2

Περιεχόμενο και στόχος του Προγράμματος

Με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197 ΥΑ (ΑΔΑ: ΩΝΞΛ4653Π4-ΨΑΘ) χορηγήθηκε στην «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» άδεια συνέχισης του ανασκαφικού προγράμματος στην Αρχαία Σικυώνα, Π.Ε. Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το έτος 2016, στο πλαίσιο νέου διετούς προγράμματος (2016-2017), υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου. Από το 2013, που ξεκίνησε η ανασκαφική έρευνα στην περιοχή της αρχαίας αγοράς, έχουν αποκαλυφθεί κτιριακά κατάλοιπα διαφόρων περιόδων σε έκταση περίπου 1500 μ2. Συγκεκριμένα, ακριβώς νοτιοανατολικά της μεγάλης, νότιας στοάς της αγοράς ήρθε στο φως τμήμα μιας δεύτερης στοάς της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου, στα νότια της μεγάλης στοάς αποκαλύφθηκαν οικιστικά και βιοτεχνικά κατάλοιπα των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ στα βόρεια του γυμνασίου ένας αρχαίος ναός των πρώϊμων ελληνιστικών χρόνων, και ακόμα βορειότερα η γωνία μεγάλου πιόσχημου οικοδομήματος της πρώιμης βυζαντινής περιόδου καθώς και τμήμα του οδοστρώματος μιας από τις κεντρικότερες αρτηρίες της αρχαίας πόλης.   Για το 2017 η ανασκαφή της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας θα επικεντρωθεί στις ίδιες περιοχές βαθαίνοντας και επεκτείνοντας τα ήδη ανοιγμένα σκάμματα, με στόχο την περαιτέρω αποκάλυψη των κτιριακών καταλοίπων και την πληρέστερη διερεύνηση των χρονολογικών τους φάσεων.

Η ανασκαφή θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου έως το Σάββατο 12 Αυγούστου. Η φωτογραμμετρική και αρχιτεκτονική αποτύπωση καθώς και η καταγραφή των ευρημάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλον τον Αύγουστο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στo πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και στην κατεύθυνση προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, συνυπογράφει την παρούσα ΠΣ με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Δήμο Σικυωνίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ στο οποίο έχει συσταθεί, με την αριθμ.232/..-6-2017 Συνεδρίαση του 7μελούς οργάνου Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Παν. Θεσσαλίας, Ειδικός Λογαριασμός αξιοποίησης του κονδυλίου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου, βάσει του Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118/Α/1981), για τη χρηματοδότηση της εν λόγω αρχαιολογικής έρευνας – ανασκαφής, η οποία θα εκτελεστεί από την «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία» υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

 • Συνέχιση της ανασκαφής στους τομείς που περιγράφηκαν παραπάνω.
 • Αναγνώριση και καταγραφή ευρημάτων.
 • Αρχιτεκτονική και φωτογραμμετρική αποτύπωση των ανασκαφέντων περιοχών.
 • Συντήρηση των ευρημάτων.
 • Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Στην εν λόγω έρευνα συμμετέχουν αρχαιολόγοι, φοιτητές αρχαιολογίας, εργατοτεχνίτες, αρχιτέκτονες και συντηρητές. Tο προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο είναι 50 περίπου άτομα και περιλαμβάνει τον διευθυντή της ανασκαφής, έναν καθηγητή αρχαιολογίας που θα βοηθήσει στη διεύθυνση της ανασκαφής και το συντονισμό των εργασιών, 5 έμπειρους αρχαιολόγους υπεύθυνους για την επίβλεψη των σκαμμάτων, 2 καθηγητές αρχαιολογίας που θα αναλάβουν τη μελέτη των ευρημάτων και θα οργανώσουν την καταγραφή τους, δύο έμπειρους αρχαιολόγους υπεύθυνους της αποθήκης των ευρημάτων, δύο αρχιτέκτονες, ένα συντηρητή με 3 εκπαιδευόμενους συντηρητές, 4 εργατοτεχνίτες, και 30 περίπου φοιτητές αρχαιολογίας που θα απασχοληθούν στην ανασκαφή καθώς και στο πλύσιμο και την καταγραφή των ευρημάτων ως μέρος της πρακτικής τους άσκησης. Μισθοδοσία προβλέπεται μόνο για τους εργατοτεχνίτες και τον συντηρητή ενώ όλοι οι υπόλοιποι θα εργασθούν αμισθί.

ΑΡΘΡΟ 3

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης

Στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της έρευνας θα πραγματοποιηθεί:

 • η ανασκαφή του 2017 (εργασία αρ. 1 του άρθρου 2) θα ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου,
 • η αναγνώριση και καταγραφή των ευρημάτων (εργασία αρ. 2 του άρθρου 2) θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου,
 • η αρχιτεκτονική αποτύπωση των ανασκαφέντων περιοχών (εργασία αρ. 3 του άρθρου 2) έως τα μέσα Σεπτεμβρίου,
 • η αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας (εργασία αρ. 5 του άρθρου 2) θα παραδοθεί στα μέσα του Νοεμβρίου,
 • και η συντήρηση των ευρημάτων (εργασία αρ. 4 του άρθρου 2) θα έχει ολοκληρωθεί έως τα μέσα του Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Αντικείμενο της Σύμβασης

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σικυώνας υπό τη διεύθυνση του κ. Γιάννη Λώλου, επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο πρώτο σκάμμα (νότια της μεγάλης στοάς) θα ολοκληρωθεί η ανασκαφή των βιοτεχνικών εγκαταστάσεων των ρωμαϊκών χρόνων και να συνεχίσει η διερεύνηση αρχαιότερων φάσεων (των ελληνιστικών χρόνων). Στα βορειοδυτικά της αγοράς (4ο και 5ο σκάμμα) θα συνεχιστεί η αποκάλυψη του μεγάλου πιόσχημου συγκρομήματος των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, της οδού που διερχόταν στα βόρειά του, καθώς και των στωικών κτιρίων που είχαν ανεγερθεί σε αυτήν την περιοχή κατά την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. Το κινητό υλικό που θα συλλεχθεί θα καθαριστεί και θα καταγραφεί ενώ θα γίνει και αρχιτεκτονική και φωτογραμμετρική αποτύπωση των κτισμάτων που θα αποκαλυφθούν καθώς και όλων των ανασκαμμένων μνημείων της αρχαίας αγοράς.

Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατοτεχνιτών για διάστημα ενάμισι (1) μήνα (συγκεκριμένα 6 εβδομάδες) και ενός συντηρητή.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον σύμφωνα την Νο 188/11.02.2014 Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βάσει της ΚΥΑ 679/96 (ΦΕΚ 826/Β/10.09.1996) η οποία κυρώθηκε με τον Ν.3794/2009 καθορίστηκε το ποσοστό 12% επί του Προϋπολογισμού του έργου (προ ΦΠΑ) για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων, αναλαμβάνουν να χρηματοδοτήσουν το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα για το έτος 2017, με το ποσό των 20.000,00 ευρώ, 10.000 ευρώ από πλευράς του Δήμου Σικυωνίων και 10.000 ευρώ από πλευράς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I που επισυνάπτεται στην παρούσα προγραμματική σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η συνολική δαπάνη όλων των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 5

Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ορίζεται έως τις 30/06/2018 χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εκτελεσθεί το έργο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσης, ενώ η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 6

Φορέας Υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης

Φορέας Υλοποίησης της Σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου.

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με αυτεπιστασία και απολογιστικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης, ανέρχεται στις 20.000 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται ωε εξής:

Α. Η δαπάνη του έργου που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προέρχεται από ιδίους πόρους, θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό KAE 02.00.6737.010

Β. Από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων. Η δαπάνη του έργου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης στον κωδικό Ειδ.Φορέα/Κ.Α.Ε.: 02.071/9779.0001. Η διάθεση της πίστωσης θα γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, στον Ε.ΛΚ.Ε του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δαπανών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η παραπάνω αμοιβή καλύπτει το σύνολο του ποσού για: Αμοιβές προσωπικού, Φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις και κρατήσεις, έξοδα ενοικίασης και εξοπλισμού της αποθήκης των ανασκαφών, και λειτουργικά έξοδα.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τα ποσά θα κατατίθενται από την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τράπεζα ALPHABANK, Υποκατάστημα Βόλου, Διεύθυνση Ιάσονος 60, Αριθμός Λογαριασμού 310-00-2002-010876, και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΚΑ.679/22-8-1996.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το κόστος ανάληψης της οποιασδήποτε υποχρέωσης του Υπουργείου θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

Ορισμός επιστημονικού υπεύθυνου του έργου

Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Λώλος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος προσωπικά για την υποβολή στο ΥΠΠΟΑ όλων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού από την παρούσα και τις κείμενες διατάξεις και αποτελεί τον επιστημονικό σύνδεσμο μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Παν. Θεσσαλίας και της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου και με ευθύνη του Παν. Θεσσαλίας και της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας συγκροτείται ομάδα έργου. Την ευθύνη κατανομής της εργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έργου και του συντονισμού της ομάδας έχει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου.

ΑΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών – αντισυμβατική συμπεριφορά

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου, ευθύνεται έναντι των συμβαλλόμενων: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμο Σικυωνίων, για την ορθή εκτέλεση και πλήρη περάτωση του έργου. Έχει την αποκλειστική ευθύνη του έργου που του ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, το οποίο υποχρεούται να εκτελέσει σύμφωνα με το Ν.3028/2002, τους όρους της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/39371/197/10-05-2016 Υπουργικής Απόφασης, τις επικρατούσες επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές για έργα αυτής της κατηγορίας.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου συνομολογούνται ότι έχουν λάβει γνώση των απαιτήσεων των συμβαλλομένων : Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων.

Καμία αξίωση ή απαίτηση από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση δεν θα δικαιολογείται ή αναγνωρίζεται λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, παρερμηνείας ή εσφαλμένης εκτίμησης οποιουδήποτε θέματος αναφερομένου στις καθορισμένες απαιτήσεις ή τους όρους για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ, υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ιωάννη Λώλου, εκπληρώνει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή επιδεικνύοντας την προσήκουσα ικανότητα, επιδεξιότητα, μέριμνα και επιμέλεια που απαιτείται για τον σκοπό αυτό. Επίσης υποχρεούται να διαθέσει, με δική του ευθύνη και δαπάνες, το προσωπικό που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, που προκύπτουν από τη Σύμβαση αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Σικυωνίων ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για τυχόν αποζημίωση του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και για οποιαδήποτε αιτία, η αστική δε ευθύνη εκ της εκτελέσεως του έργου ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- ΕΛΚΕ αποκλειστικά και μόνο.

Η έγγραφη ενημέρωση δεν μεταβάλλει τις συμβατικές δεσμεύσεις των μερών και δεν έχει ως συνέπεια την υπό οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για τη μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.

Επιπλέον υποχρεούται να επιδεικνύει στους συμβαλλόμενους: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμο Σικυωνίων όταν ζητείται, οποιοδήποτε στοιχείο και να παρέχει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική πληροφορία σχετική με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ υποχρεούται να συμμετέχει, εφόσον καλείται, με επιστημονικά ή τεχνικά στελέχη αλλά και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σε συσκέψεις, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων, για εξέταση της πορείας του έργου κατά την διάρκεια της προόδου ή εκτέλεσης του έργου.

Στο τέλος του έργου το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ υποχρεούται να υποβάλλει απολογισμό, ο οποίος θα συνταχθεί από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου (Άρθρο 7) και την ομάδα των συνεργατών του.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ευθύνονται αλληλέγγυα από την παρούσα σύμβαση έναντι των συμβαλλόμενων: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων.

Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου έχει την υποχρέωση να παραδώσει άμεσα στο ΥΠΠΟΑ όλα τα σχετικά με το έργο δεδομένα και στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή του και ανταποκρίνονται στις παραδοθείσες φάσεις.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και ο Δήμος Σικυωνίων είναι υπόχρεοι για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και το χρονοδιάγραμμα καταβολής των δόσεων, όπως επίσης και για τη συνδρομή του το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων, εγγράφων κλπ κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου και βρίσκονται στα αρχεία του.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και μέχρις περατώσεως του έργου για σπουδαίο λόγο. Ως τέτοιος νοείται η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων.

Παράβαση όρου της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχουν στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που παρέχει ο Αστικός Κώδικας και κάθε συναφής διάταξη νόμου, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Οι συμβαλλόμενοι: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφ. Πελοποννήσου και Δήμος Σικυωνίων δικαιούνται να δημοσιεύσουν ή να χρησιμοποιήσουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, να εφαρμόσουν ή να διαθέσουν σε τρίτους (εκτός εάν παραβιάζει προσωπικά δεδομένα ή απόρρητα κατά νόμο στοιχεία) τα παραδοτέα του έργου με ή χωρίς αντάλλαγμα οποτεδήποτε. Οι ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται εφ’ όσον προκύψει σχετικό θέμα.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το παραχθέν έργο.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3028/2002, θέτει τις εργασίες της εγκεκριμένης έρευνας υπό την εποπτεία του, η οποία ασκείται με εκπρόσωπο αρχαιολόγο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και ο Δήμος Σικυωνίων θα χρηματοδοτήσουν το εν λόγω πρόγραμμα από τον προϋπολογισμό τους με βάση το πρόγραμμα των εκτελεσθεισών εργασιών, μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δαπανών. Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10

Ιδιοκτησιακό καθεστώς – Χρήση χώρου

Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστεί το έργο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος (υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/10924/503/12-3-1990 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 256/Β/10-04-1990).

ΑΡΘΡΟ 11

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συνίσταται όργανο με την επωνυμία “Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης”. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ως ακολούθως:

 1. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κ. Παναγιώτα Κασίμη η οποία θα εκτελεί και χρέη Προέδρου, αναπληρούμενη από τον κ. Βασίλη Παπαθανασίου.
 2. Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. ……………………………., αναπληρούμενος από τον κ………………………………………
 3. Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο κ. …………………………., αναπληρούμενος από τον κ…………………………………………
 4.          Από τον Δήμο Σικυωνίων ο κ. Σπύρος Σταματόπουλος αναπληρούμενος από τον κ. Βασίλειο Δομετίου
 5. Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ ο κ. Δημήτρης Παλαιοθόδωρος αναπληρούμενος από τον κ. Γιάννη Βαραλή.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων του στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», μετά από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη και συναίνεση τους ως προς αυτή την αλλαγή.

Αντικείμενο και αρμοδιότητες της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι η υλοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων -έργων/ ενεργειών ως συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα, που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη σύμβαση αυτή.

Ειδικότερα αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι να :

 1. Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 2. Ελέγχει την υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στο φορέα υλοποίησης αυτής.
 3. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.
 4. Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.
 5. Εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται με πρόσκληση του προέδρου της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Κοινής Επιτροπής με τον προσφορότερο τρόπο. Έγκαιρα επίσης αποστέλλεται, με ευθύνη του προέδρου, κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό το οποίο αφορά στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο θέματα και εισάγονται προς συζήτηση, εφόσον το ζητήσει εγγράφως ο εκπρόσωπος έστω και ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της Κοινής Επιτροπής εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από τον πρόεδρο δύο από τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός δεκαπέντε ημερών.

Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Κοινής Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Μπορεί επίσης με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής διατυπώνονται σε πρακτικά, που υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον γραμματέα της Κοινής Επιτροπής.

Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά εφόσον προκύψει ανάγκη ή το ζητήσει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα, όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Η Κοινή Επιτροπή συνεδριάζει στην Κόρινθο, ή εφόσον συμφωνήσουν τα μέλη, μπορεί να συνεδριάσει σε άλλο σημείο εντός ή εκτός του Νομού Κορινθίας.

Η Κοινή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλο συλλογικό όργανο, το οποίο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι απαραίτητο να γνωμοδοτήσει.

Οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης λαμβάνονται υπόψη από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στην πρώτη συνεδρίαση της η Κοινή Επιτροπή αποφασίζει για τα λοιπά θέματα λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 12

Επίλυση διαφορών – διαφωνίες

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι καταρχήν θα προσπαθήσουν να έρθουν σε διευθέτηση της διαφωνίας με όλα τα δυνατά μέσα.

Μετά από αποτυχία της ανωτέρω αναφερόμενης προσπάθειας διευθέτησης, οιαδήποτε διαφορά που θα απορρέει από την παρούσα σύμβαση θα λύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Κορίνθου.

ΑΡΘΡΟ 13

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του εκάστοτε φορέα των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της σύμβασης καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της.

ΑΡΘΡΟ 14

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνον εγγράφως, όλοι δε οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις. Εφόσον για τον οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος της σύμβασης ήθελε θεωρηθεί άκυρος ή ακυρωθεί, τούτο δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής, οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Πολιτισμική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου καταστεί αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ζητηθεί αμοιβή. Περίπτωση ανωτέρας βίας υπάρχει ιδία σε περίπτωση απεργίας, πολέμου, στάσης ή οποιασδήποτε κοινωνικής αναταραχής κατά την οποία παύουν να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα.      

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού

& Αθλητισμού

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Για το Δήμο Σικυωνίων

Ο Δήμαρχος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
 

Για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-ΕΛΚΕ

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας του Π.Θ.

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.       16.129,03 €

Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΟ)                                                                   3.870,97 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                 20.000,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 12% ΕΛΚΕ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ) 1.935,48 €                          

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚYΩΝΙΩΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 8.064,52 € ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 8.064,52€
Φ.Π.Α.                           1.935,48 € Φ.Π.Α.                           1.935,48 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000€ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.000€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 
ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 7.096,78

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

(12 μήνες x 200 €/μήνα)

2.400 €
ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 800 €
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 3.896,78
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ (12% επί του καθαρού ποσού) 967,74 € ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΚΕ (12% επί του καθαρού ποσού) 967,74 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.064,52 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.064,52 €
         

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΕΕΑΕΙ/36155/233/23.06.2017 (6ΖΓ44653ΠΑ-ΕΒΑ) άδεια ανασκαφής , έτους 2017 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
 • την αρ. 149/2017 (6ΣΚΙΩ1Θ-Ω89) απόφαση ΔΣ περί αναγκαιότητας σύναψης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης,
 • την αρ. 217/2017 (7ΑΔ9Ω1Θ-Ο23) απόφαση ΔΣ περί τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, τρέχοντος έτους, με την εγκριτική της 125031/05.07.2017 (Ω84ΑΟΡ1Φ-742) απόφαση του οικείου Γ.Γ.Α.Δ.
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: ”Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξη Αγοράς Αρχαίας Σικυώνας” συνοδευόμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ), όπως αυτά αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

2. Ο ρ ί ζ ε ι ως τακτικό μέλος της προαναφερόμενης Κοινής Επιτροπής του άρθρου 11, το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σταματόπουλο Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή το δημοτικό σύμβουλο κ. Βασίλειο Δομετίου

3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης.

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. Εξόδων 02.00.6737.010 με τίτλο: {Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ»} ποσού 10.000,00€ προερχόμενη από Ιδίους Πόρους.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 268/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email