267/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

30ης/28.09.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
Αρ. Απόφασης 267/2021   1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης   

Παράταση (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ

που εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19).

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                               κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12276/24.09.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: -Σταματόπουλος Σπυριδων -Τσολάκος Γεώργιος -Σώκος Δημήτριος -Ρουμπέκας Γεώργιος
  -Ζάρκος Δημήτριος      
απόντες: 1.            -Σωτηρόπουλος Ιωάννης -Λέγγας Μάρκος 1.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από ΥΣ.215/23-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, που ακολουθεί:

 

Σε συνέχεια της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων  με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 στην Οικονομική Επιτροπή τις από 11/3/2020 (ΥΕΚ 55Α/11-3-2020) και 14/3/2020 (ΥΕΚ 64Α/14-3-2020) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, το υπ΄ αρ. 1721Β/18-5-2012 ΥΕΚ στο οποίο γίνεται καθιέρωση  της λειτουργίας  της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και της απασχόλησης του προσωπικού του Δήμου Σικυωνίων  σε βάρδιες σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα Κυριακές και αργίες  προκειμένου να είναι δυνατό η απασχόληση του προσωπικού της πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή  επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, το υπ΄ αρ. πρωτ. 12127/23-9-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και το άρθρο 147 του ψηφισθέντος Νόμου την 21-09-2021 με θέμα «ρυθμίσεις για παράταση συμβάσεων προσωπικού για αποτροπή διάδοσης κορωνοϊού …» και το από 23-9-2021 έγγραφο-εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση τα ανωτέρω και κατόπιν της υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, προσελήφθη με την υπ’ αριθ. 29/26-02-221 Απόφαση Δημάρχου, υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ήτοι από 01/03/2021 έως και 31/10/2021, για κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του  κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες ανάγκες εξειδικεύονται στην προαναφερθείσα Α.Ο.Ε .

Οι συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν , δέκα τρείς (13) στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και μία (1) στην δ/νση Οικονομικών , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και λήγουν την 30-09-2021 και 31-10-2021 αντίστοιχα , δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134), παρακαλούμε λόγω του επείγοντος (Λήγουν οι συμβάσεις την 30-09-2021) όπως εισηγηθείτε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την έγκριση παράτασης των δέκα τριών (13) συμβάσεων που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020 στις υπηρεσίες καθαριότητας εξωτερικών χώρων, αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, μία (1) στην δ/νση Οικονομικών μέχρι την 31-12-2021, των ειδικοτήτων όπως αποτυπώνονται  κατωτέρω,

 α/α Ειδικότητα Θέσεις
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 10
2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 3
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (Α’197), όπως ισχύει,
  • την προϋπόθεση ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει την παράταση στις (14) ισχύουσες συμβάσεις προσωπικού ΙΔΟΧ  που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19)  από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.12.2021 και αναλυτικά:

 

α/α Ειδικότητα Θέσεις Ημερομηνία Λήξης
1 ΥΕ  εργάτες  Καθαριότητας 10 30/09/2021
2 ΔΕ Οδηγοί  Απορριμματοφόρων 3 30/09/2021
3 TE Διοικητικού Λογιστικού 1 31/10/2021

 

Η ως άνω παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’134).

 

Β. Κοινοποιούμε την παρούσα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων  για τις απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email