267/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 267/2019   Θέμα: Παράταση της 9091/2018 σύμβασης της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2018-2019».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του  Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2/010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

12ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Παράταση της 9091/2018 σύμβασης της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»

για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων για τα έτη 2018-2019».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26/11/2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής δυνάμει της 451/2018 απόφασης ΟΕ και το οποίο ακολουθεί:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, αναπληρωματικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Τρίγκα Ευαγγελία, τακτικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 451/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 9091/2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων, για τα έτη 2018-2019».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Την αριθ. 01/2018 μελέτη του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Την παρ. 5 του άρθρου 4 της αριθμ. πρωτ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 18PROC002714299) του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποία: «η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μία (1) φορά μέχρι και πέντε (5) μήνες όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης. Με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο ή περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του».
 7. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 93280/2018 προσφορά της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
 8. Την αριθ. 155/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναθέτει την προμήθεια ως προς τους 1ο και 2ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς της αριθ. 01/2018 μελέτης στην “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”.
 9. Την αριθ. 9091/2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. που λήγει στις 31-12-2019.
 10. Το αριθ. 14321/25-11-2019 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων περί παράτασης της αριθ. 9091/2018 σύμβασης.
 11. Το αριθ. πρωτ. 14374/26-11-2019 έγγραφο της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. περί αποδοχής της παράτασης της αριθ. 9091/2018 σύμβασης μέχρι 31-05-2020.

και βάσει του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει άλλη παράταση, δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, η Επιτροπή

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

για την παράταση της αριθ. 9091/2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. μέχρι πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι και 31-05-2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Κιάτο 26 Νοεμβρίου 2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω 3/ Τρίγκα Ευαγγελία

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • το ανωτέρω πρακτικό,
 • την αρ. πρωτ. 14374/26.11.2019 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 9091/2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.» μέχρι πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι και 31/05/2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ανωτέρω σύμβασης και με το άρθρο 4.5 της αριθ. 1761/21-02-2018 Διακήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης και χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email