266/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

266/2022

  5ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 29/07/2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

 

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 01/2018 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 2.400.000,00€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Πηγή χρηματοδότησης: Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙ-

ΝΟΤΟΜΙΑ

Ανάθεση: Ανοικτός Διαγωνισμός, (319/2020 Απόφαση Ο.Ε.)

Ανάδοχος: ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ.: 944/03-02-2021

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 03-08-2022

Ποσό συμφωνητικού: 1.220.630,39 € (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέποντες: Κων/να Φίλη, Μιχάλης Μαθιόπουλος,

2) Την αριθ. 9717/30-06-2022 αίτηση της ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., Αναδόχου του έργου του θέματος,

3) Την αριθ. ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΚ/4559/28-07-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση) για το Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», Α/Α 1, της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό MIS 5021547και

4) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», σύμφωνα με την 01/2018 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, κατά ΕΞΙ (6) μήνες, ήτοι έως 03-02-2023, για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο έργο και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου εκτιμώνται στο χρονικό διάστημα που προτείνεται να παραταθεί η διάρκεια του έργου και είναι οι κάτωθι:

1) Καθυστέρηση εγκατάστασης εργοταξίου και έναρξης εργασιών που προέκυψε από την απομάκρυνση και μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονταν στο χώρο,

2) Καθυστερήσεις που προέκυψαν από προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων του COVID-19 και

3) Καθυστερήσεις λόγω μη εκτέλεσης εργασιών, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ημερολόγιο του έργου και στην αίτηση του Αναδόχου, όπου επικρατούσαν ακατάλληλες καιρικές συνθήκες.

 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμημ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»  της αρ. μελέτης 1/2018  με αναθεώρηση τιμών κατά έξι (6) μήνες, έως 03.02.2023  για την ολοκλήρωση του έργου, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, σύμφωνα με την τεκμηρίωση που αναλύεται στο σκεπτικό της ως άνω εισήγησης.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email