266/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

-ως προς την ημερομηνία παράτασης

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 266/2019   Θέμα: Παράταση της 9464/2019 σύμβασης της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS AE» για την «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του  Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2/010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

11ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Παράταση της 9464/2019 σύμβασης της εταιρείας « ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS AE»

για την «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση

παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 02/12/2019 σε ορθή επανάληψη πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής δυνάμει της 451/2018 απόφασης ΟΕ και το οποίο ακολουθεί:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημερομηνία παράτασης)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Στα γραφεία του Δήμου Σικυωνίων, σήμερα την 2α Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών έτους 2019 (άρθρο 221 του Ν 4412/2016), αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου :

1/ Στούκα Νικόλαο, αναπληρωματικό μέλος

2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω, τακτικό μέλος

3/ Σαρχάνης Ευάγγελος, αναπληρωματικό μέλος

που ορίσθηκε με βάση την αριθμ. 451/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί τριών (3) μελών παρέστησαν τρία (3), προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την παράταση της αριθ. πρωτ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δ. Σικυωνίων».

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

 1. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 3. To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγρ. Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 5. Την αριθ. 16/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 6. Την αριθμ. πρωτ. 4583/16-04-2019 Διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC004808443).
 7. Την με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 134858/2019 προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» σύμφωνα με την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
 8. Την αριθ. 144/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων η οποία κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια στην εταιρεία “ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ Α.Ε.”, με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.».
 9. Την αριθ. 9469/2019 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» η οποία λήγει στις 09-12-2019.
 10. Την αριθ. πρωτ. 13754/12-11-2019 αίτηση της κας Παπακυριάκη Μερόπης, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» περί παράτασης της ανωτέρω σύμβασης.
 11. Τις παρ. 5 του άρθρου 4 και 6.1.1 του άρθρου 6 της ανωτέρω Διακήρυξης βάσει των άρθρων 132 και 206 του Ν.4412/2016.

και βάσει του γεγονότος ότι:

 • δεν έχει ολοκληρωθεί η διευθέτηση των χώρων των παιδικών χαρών από πλευράς Δήμου Σικυωνίων, γεγονός που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών,
 • δεν έχει δοθεί άλλη παράταση,
 • δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών,
 • δεν προκαλείται καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο,
 • η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ώστε να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 • η αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρείας κατατέθηκε εμπρόθεσμα,

η Επιτροπή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

για την παράταση της αριθ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» για τέσσερεις (4) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και                        08-04-2020, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 4.5 και 6.1.1 της αριθ. 4583/16-04-2019 Διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και στην ανάδοχο εταιρεία δεν θα υποβληθούν κυρώσεις.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1/ Στούκας Νικόλαος 2/ Κλουτσινιώτη Χάιδω 3/ Σαρχάνης Ευάγγελος

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • το ανωτέρω πρακτικό,
 • την αρ. πρωτ. 13754/12.11.2019 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την παράταση της αριθ. 9469/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» για τέσσερεις (4) μήνες από την λήξη της, δηλαδή μέχρι και 08/04/2020, σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 3 της ανωτέρω σύμβασης και τα άρθρα 4.5 και 6.1.1 της αριθ. 4583/16-04-2019 Διακήρυξης, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 206 του Ν.4412/2016.

 

Η ανωτέρω παράταση δεν θα προκαλέσει υπέρβαση του ποσού ή των ποσοτήτων των ειδών της σύμβασης και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο και στην ανάδοχο εταιρεία δεν θα υποβληθούν κυρώσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email