266/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/07-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2018

Περίληψη: Oρισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη πληρεξουσίου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9152/03-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
  1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Oρισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη πληρεξουσίου»,ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής την Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη δικάσιμο της 18ης/9/2018 έφεσης του Δημητρίου Μάντεση – Θανάσουλα και κατά της υπ’ αριθμ. 328/2017 Απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος ανέφερε πως πρέπει να οριστεί Συμβολαιογράφος για την σύνταξη πληρεξουσίου, προτείνοντας τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Χριστίνα Γιαμπουράνη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨             τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨             τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) καθώς και

¨             τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Χριστίνα Γιαμπουράνη για τη σύνταξη πληρεξουσίου που θα αφορά την Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη δικάσιμο της 18ης/9/2018 έφεσης του Δημητρίου Μάντεση – Θανάσουλα και κατά της υπ’ αριθμ. 328/2017 Απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Β. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» με ποσό € 8.000,00.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κο Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του σχετικού πληρεξουσίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 266/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-09-2018

Print Friendly, PDF & Email