266/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18ης/03.07.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 266/2017

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 204/2017 απόφασης Ο.Ε. περί Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 και ώρα 20:30′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10081/23.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Θελερίτης Γεώργιος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος   4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Κελλάρης Βασίλειος  
17.Λαλιώτης Γεώργιος     18.Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Γεώργας Χρήστος 6. Καρακούσης Ευάγγελος 7. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 8. Μπακόλιας Παναγιώτης  
9. Σκαρμούτσος Νικόλαος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)    
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Νικολάου Ν. (Σουλίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 3. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)        
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ. μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος ΗΔ, ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ Σ. & ΦΙΑΚΑΣ Π. μετά τη συζήτηση του 22ου θέματος ΗΔ , ΚΕΛΛΑΡΗ Ι. μετά τη συζήτηση του 33ου θέματος ΗΔ.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 43ο

Στο 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έγκριση της αρ. 204/2017 απόφασης Ο.Ε. περί Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Σικυωνίων»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία προτείνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την από 19/06/2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. 204/2017 (ΑΔΑ:ΩΓΔΓΩ1Θ-56Ρ) απόφαση Ο.Ε.
  • την από 19/06/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι   ως έχει την αρ. 204/2017 απόφασης Ο.Ε. περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικ. έτους 2017, για την εκτέλεση του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Δ.Ε. Σικυωνίων», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2. Τροποποιείτο Τεχνικό Πρόγραμμα & τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017 ως κάτωθι:

Α. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Νέο έργο)

€ 168.268,00
Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού

1. Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.013 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» πίστωση ποσού 100.000,00€, προερχόμενη από {ΣΑΕ 055} και την μεταφορά του στο αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μεταφορά στο αποθεματικό

100.000,00 €

1.1 Μεταφορά στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 100.000,00 €.
2. Α. Από Κ.Α. 02.30.7323.001 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ}» ποσού 50.000,00 € μειώνουμε κατά 50.000,00€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.

Μεταφορά στο αποθεματικό

68.268,00 €

2.1 Μεταφορά στον Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» ποσού 68.268,00 €.
Β. Από Κ.Α. 02.30.7333.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» ποσού   6.209,65 € μειώνουμε κατά 6.209,65€ προερχόμενη από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Γ. Από Κ.Α. 02.30.7326.001 με τίτλο «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ. εκτός Λαύκας & Ψαρίου Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» ποσού 1.843,09 € μειώνουμε κατά 1.843,09€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Δ. Από Κ.Α. 02.30.7336.001 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» ποσού   0,60 € μειώνουμε κατά 0,60€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ε. Από Κ.Α. 02.30.7336.002 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ, ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 2,15 €   μειώνουμε κατά 2,15€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
ΣΤ. Από Κ.Α.02.30.7336.003 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στα Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΠΑΣΙΟΥ» ποσού 8,91 € μειώνουμε κατά 8,91€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ζ. Από Κ.Α. 02.30.7336.009 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες» ποσού 418,56 € μειώνουμε κατά   418,56€, προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ 2002, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Η. Από Κ.Α. 02.30.7336.015 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τ.Δ. ΒΕΛΙΝΑΣ» ποσού 687,23 € μειώνουμε κατά 687,23€ προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΣΑΕ 055, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Θ. Από Κ.Α. 02.30.7336.026 με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» ποσού 399,40 € μειώνουμε κατά 399,40€, προερχόμενη από υπόλοιπα χρηματοδότησης ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία, καταργώντας την παραπάνω πίστωση.
Ι. Από Κ.Α. 02.30.7412.004 με τίτλο «Εκπόνηση μελετών έτους 2017», ποσού 149.527,86€ μειώνουμε κατά 8.698,41€, προερχόμενη από ιδίους πόρους διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 140.829,45 €.
3. Από Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό», ποσού (Αρχική Πίστωση = 312.067,22–96.650,90–18.082,16–9.169,28–6.427,31-39.264,64-49.838,50-16.693,20-24.000,00-2.346,01+100.000,00+68.268,00) 217.863,22€, μειώνουμε κατά 168.268,00€ διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 49.595,22€ (217.863,22 – 168.268,00), προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από   ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€ Μεταφορά ποσού
168.268,00€
3.1 Στον Κ.Α. 02.64.7326.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» πίστωση ποσού 168.268,00€, δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από ΣΑΕ 055 (με την παρούσα επιχορήγηση) με το ποσό των 100.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€, από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , από ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€, από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€, από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 266/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3 Ιουλίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email