265/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

23η/16.08.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

265/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12275/8.8.2022 πρόσκληση και μετά από -αναβολή- του υπ’ αριθμ. 12564/12.08.22 εγγράφου, που επιδόθηκαν & δημοσιεύτηκαν νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Μαστοράκης Δ. -Σωτηρόπουλος Ι.  

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το αρ. πρωτ. 11069/19.07.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας που ακολουθεί,

Έχοντας υπόψη:

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη: 12/2021 της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

Συμφωνητικό: Αριθ. Πρωτ. 18688/23-12-2021

Προθεσμία περαίωσης έργου: Έως 23/04/2021 και 1η παράταση έως 23-7-2022 με την αρ. 116/14-04-2022 Απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής

Πηγή χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός 2021 ΚΑ 02.30.7331.002

Ποσό συμφωνητικού: 19.354,83€ (Χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς, της αναθέτουσας αρχής, η οποία

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Επιβλέπουσα έργου: Γεωργία Μαστέλλου

2) Την αριθ. 10685/13-07-2022 αίτηση του Αναδόχου (ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) του έργου του θέματος,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 και

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή- συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Σουλίου ΔΕ Σικυωνίων» σύμφωνα με την αριθμ. 12/2021 Μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών, για (60) εξήντα ημέρες , ήτοι έως 21-09-2022, για την πλήρη περαίωση του έργου. Οι λόγοι καθυστέρησης παρατίθενται αιτιολογημένοι στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου

Ο Δήμαρχος

& Ειδική Εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του 4412/2016 (Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την 11069/19-07-22 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»  της αρ. μελέτης 12/2021  με αναθεώρηση τιμών για (60) εξήντα ημέρες, έως 21.09.2022  για την πλήρη περαίωση του έργου, σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο αντιπρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 16.08.2022

ο αντιπρόεδρος

 

Γεώργιος Τσολάκος

Print Friendly, PDF & Email