265/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

25/28.09.2020

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 265/2020   Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης κατόπιν γνωμοδότησης (228/2020 ΑΟΕ), επί του αριθ. πρωτ. 7578/2020  αίτημα των Νικολάου Δημητρίου κ.λ.π.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 28η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9268/21.09.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Σώκος Δημήτριος 3.Σωτηρόπουλος Ι. 4.Λέγγας Μάρκος
απόντες : 1.Ρουμπέκας Γεώρ. 2.Ζάρκος Δημήτ. 3.Τσολάκος Γεώργιος  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 16/09/2020 γνωμοδότηση δικηγόρου, δυνάμει της 228/2020 απόφασης ΟΕ που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι …….. «Κατόπιν  της μελέτης του συνόλου των εγγράφων ……… διαπίστωσα ότι δεν έχει νομική υποχρέωση να προβεί σε κάποια ενέργεια ο Δήμος Σικυωνίων.»

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την αριθ. πρωτ. 7578/2020 αίτηση των Νικολάου Δημητρίου κ.λ.π.
  • την 228/2020 απόφαση ΟΕ,
  • την από 16/09/2020 γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Διαπιστώνει ότι o Δήμος Σικυωνίων δεν έχει νομική υποχρέωση να προβεί σε κάποια ενέργεια, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση δικηγόρου.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, προκειμένου να απαντήσει στους αιτούντες.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                          Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.09.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email