265/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

28/09.12.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 265/2019   Θέμα: Διαγραφή οφειλών από δημοτικούς καταλόγους.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την προεδρία του  Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14830/05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2/010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους  κ. Γεωργίου Ρουμπέκα παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος  κ. Αντώνιος Κατσιμπούλας.  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα  μέλη:
1.     Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Ζάρκος Δημήτριος (Μέλος)
2.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)    
3.     Μυττάς Ιωάννης (Μέλος)    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης (Μέλος)    
5.     Λέγγας Μάρκος (Μέλος)    
6.     Κατσιμπούλας Αντώνιος (Μέλος)    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

10ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Διαγραφή οφειλών από δημοτικούς καταλόγους.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 26/11/2019 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, που ακολουθεί:

 

Οι  πιο  κάτω  δημότες μας  με  αίτησή  τους  ζητούν  την  διαγραφή  οφειλών  τους  από  τους  καταλόγους  τελών Τ.Α.Π, Νεκροταφείου,  Άρδευσης , Ύδρευσης ,τελών φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου της ΔΕ Σικυωνίων & Στυμφαλίας, διότι είτε υπάρχει λάθος χρέωση, είτε πώληση, παραίτηση, διπλοεγγραφή, κάλυψη δόμησης, ενοικίαση ή ηλεκτροδότηση, είτε η οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί, είτε η βεβαίωση είχε γίνει εκ παραδρομής , είτε τα στοιχεία που είχαν δοθεί ήταν λανθασμένα.

Κατόπιν τούτων και αφού έγινε η επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή των πιο κάτω οφειλών όπως δείχνει η συνημμένη  κατάσταση.

 

Συν.:  Κατάσταση  διαγραφών

                                                    Η  Δημοτική  Ταμίας

                                                      και Προϊσταμένη Ταμείου

                                                       Παναγιώτα Λίγκα

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • το ανωτέρω έγγραφο με την συνημμένη ονομαστική κατάσταση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών των αιτούντων δημοτών από  τους  καταλόγους  τελών Τ.Α.Π, Νεκροταφείου,  Άρδευσης , Ύδρευσης ,τελών φωτισμού & καθαριότητας και δημοτικού φόρου της ΔΕ Σικυωνίων, διότι είτε υπάρχει λάθος χρέωση, είτε πώληση, παραίτηση, διπλοεγγραφή, κάλυψη δόμησης, ενοικίαση ή ηλεκτροδότηση, είτε η οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί, είτε η βεβαίωση είχε γίνει εκ παραδρομής, είτε τα στοιχεία που είχαν δοθεί ήταν λανθασμένα, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη ονομαστική κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 265/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 09.12.2019

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email